Her sjang­ler Erik i «fyl­la»

Ju­nior­la­get til Fløy på Flek­ker­øy er ikke bare opp­tatt av sco­rin­ger og po­eng. Tra­fikk­sik­ker­het blir også tatt på al­vor.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

Det fikk de ny­lig god hjelp til fra Gum­pens Auto Vest, Ufo Tra­fikk­sko­le og tra­fikk­sik­ker­hets­opp­leg­get 18pluss. Spil­le­re og for­eld­re møt­te mann­sterkt opp kurs­kvel­den, som spen­te over inn­spill fra dag­lig le­der og mange­årig rally­kjø­rer hos Gum­pens Auto Vest, Mag­ne Svar­dal, fra Ufo Tra­fikk­sko­le og fra le­der på 18pluss-opp­leg­get, Ma­rit Bech Ol­sen. Sist­nevn­te for­tal­te om bak­grun­nen for 18pluss, et kurs for unge som ak­ku­rat har tatt fø­rer­kort. Det kom i gang etter at ung­dom­mer øns­ket å bi­dra po­si­tivt etter en tra­gisk ulyk­ke på Se­tes­dals­vei­en der fire unge mis­tet li­vet. Og Bech Ol­sen had­de med deg ut­ford­rin­ger til både de unge og for­eld­re­ne. Blant an­net fikk de på seg bril­ler som skal til­sva­re at de har en pro­mil­le på 2,0 i blo­det. Og måt­te gjen­nom ei løy­pe med dis­se bril­le­ne på.

VIK­TIG

– En vel­dig spe­si­ell og skrem­men­de opp­le­vel­se, sa snart 18 år gam­le Erik Nu­land Mar­cus­sen etter å ha sjang­let gjen­nom løy­pa. Og la til at det var en god illustrasjon over hvor far­lig det er å kjø­re med pro­mil­le. Fløy-spil­le­ren var ty­de­lig på at hele opp­leg­get var både vik­tig og in­ter­es­sant, og syn­tes det er topp at de kan sam­ar­bei­de med spon­so­ren Gum­pens Auto vest om et slikt opp­legg. – Jeg tror al­le spil­ler­ne og man­ge av for­eld­re­ne sy­nes det­te er bra, sa junior­spil­le­ren på Fløy.

Mag­ne Svar­dal, sjef hos Gum­pens Auto Vest og med man­ge år bak seg i bil­spor­ten, var vert for kvel­dens tra­fikk­sik­ker­hets­opp­legg. – Som spon­sor sy­nes vi det er me­nings­fylt å gjø­re noe ut over det å sel­ge flest mu­lig bi­ler. På den­ne må­ten kommer vi tet­te­re på hver­and­re, og kan for­hå­pent­lig­vis bi­dra til økt sik­ker­het i tra­fik­ken, sier Svar­dal. Han leg­ger til at han har vært med på det mes­te når det gjel­der fart og bil­kjø­ring, og vet hvor far­lig det kan være. De er­fa­rin­ge­ne del­te han med de unge og en god del for­eld­re.

HOLD­NIN­GER

– I Fløy vil vi gjer­ne være best både i fot­ball og på tra­fikk­sik­ker­het, sier Jan Egil Nor­heim fra ho­ved­sty­ret i klub­ben. Han er trygg på at i sat­sings­pro­sjek­tet på ju­nior­la­get er en slik tra­fikk­sik­ker­hets­kveld med på å ska­pe mil­jø og sam­hold og for­hå­pent­lig­vis no­en sun­ne hold­nin­ger til hvor­dan de skal opp­tre i tra­fik­ken.

– Og kan­skje får for­eld­re­ne øyne­ne opp for at de hel­ler lå­ner en ny og trygg bil til de håpe­ful­le, enn å la dem kjø­re rundt i gam­le og ofte mer far­li­ge bi­ler, er Svar­dal og Nor­heim skjønt eni­ge om.

FOTO: TOR MJAALAND

Snart 18 år gam­le Erik Nu­land Mar­cus­sen med «pro­mille­bril­le­ne» på fikk er­fa­re hvor­dan det er å ha 2,0 pro­mil­le al­ko­hol i blo­det.

FOTO: TOR MJAALAND

Dag­lig le­der ved Gum­pens Auto Vest, Mag­ne Svar­dal (t.v.) og Jan Egil Nor­heim fra idretts­la­get Fløy for­tel­ler at de to sam­ar­beids­part­ner­ne også er opp­tatt av tra­fikk­sik­ker­het.

FOTO: TOR MJAALAND

Ma­rit Bech Ol­sen fra tra­fikk­sik­ker­hets­opp­leg­get 18pluss for­tel­ler om pro­sjek­tet til junior­spil­le­re fra Fløy og de­res for­eld­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.