Vel­ut­styrt og miljø­venn­lig kjøre­gle­de

Etter sju mil kjø­ring had­de vi brukt litt over en li­ter ben­sin. Og meste­par­ten av strøm­men. Kort sagt: Bil­lig og miljø­venn­lig kjø­ring.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND -

Lad­ba­re hy­bri­der tref­fer både nors­ke po­li­ti­ke­re og bil­kjø­pe­re midt i hjer­tet. Siste­mann ut er Kia med sin stor­bil Op­ti­ma. Med opp­gitt rekke­vid­de på 54 kilo­me­ter på strøm, vi var fak­tisk om­trent der med lett høyre­fot, kan du kjø­re bil­lig og miljø­venn­lig i det dag­li­ge om du ikke har for lang vei til dit du skal. I til­legg får du kom­fort og plass på høyt nivå og enes­te bil med sju års ga­ran­ti med på kjø­pet. Den sis­te kan være god å ha når du kan­skje sel­ger bi­len etter fem år og kan til­by kjø­per to år med ny­ga­ran­ti.

SNART SOM STASJONSVOGN

Tilbake til Op­ti­ma. Den kom som se­dan i fjor, nå som lad­bar se­dan og som lad­bar stasjonsvogn før som­mer­en. Bi­len plas­se­rer seg stør­rel­ses­mes­sig i Pas­sat-klas­sen og har ab­so­lutt ikke noe å skam­me seg over i den har­de kon­kur­ran­sen i den­ne klas­sen. Hver­ken når det gjel­der ut­styr, kom­fort el­ler pris. For 381.400 kro­ner får du den store se­da­nen med to­talt 205 heste­kref­ter å rut­te med, for­delt på 156 ben­sin­heste­kref­ter og 67 fra elek­tro­mo­to­ren. For sta­sjons­vog­nen må du ut med 15.000 kro­ner mer.

«Vel­ut­styrt kjøre­gle­de» kan gjer­ne være stikk­ord for tur­opp­le­vel­sen i den lad­ba­re ut­ga­ven av Kia Op­ti­ma. For ikke bare har du godt med plass i bi­len, du får også ut­styr både når det gjel­der kom­fort og sik­ker­het som få kan vise ma­ken til. Det 8-veis elek­trisk jus­ter­ba­re se­tet hus­ker din valg­te inn­stil­ling umid­del­bart etter at du har satt deg. Og er det 30 som­mer­var­me gra­der i bi­len, er det bare å skru på sete­ven­ti­la­sjo­nen og bli pas­se ned­kjølt. Mens du om vin­te­ren kan hol­de i et be­ha­ge­lig opp­var­met ratt.

VÆR­VAR­SE­LET

På den store skjer­men har du selv­sagt na­vi­ga­sjon og rygge­ka­me­ra, el­ler du kan føl­ge energi­fly­ten som vi­ser hvor­dan de to mo­to­re­ne ut­nyt­tes og om bat­te­ri­ene la­des. Mo­bil­te­le­fo­nen la­des ved å leg­ge den i den tråd­løse la­din­gen i midt­kon­sol­len, og gjen­nom Kia Con­nected Ser­vices kan du søke etter den bes­te ita­li­ens­ke res­tau­ran­ten i om­rå­det el­ler få inn fire da­gers vær­var­sel.

Kia Op­ti­ma står hel­ler ikke tilbake når det gjel­der sik­ker­het og fø­rer­støt­te. Her er til­buds­lis­ten lang og spen­ner fra auto­ma­tisk nød­brems via adap­tiv cruise­kon­troll, kjøre­fel­tas­sis­tent, blind­so- ne­vars­ler, skilt­le­ser – til varsler for krys­sen­de tra­fikk når du ryg­ger ut fra par­ke­rings­plass.

EN VAK­KER BIL

Som kjøre­ma­skin er Op­ti­ma plug-in hy­brid er rett og slett en svært be­ha­ge­lig opp­le­vel­se. Du kjø­rer ben­sin­fritt og lyd­løst i by­tra­fik­ken og mer­ker li­te støy når ben­sin­mo­to­ren kop­les inn. Du kan vel­ge om du kjø­rer 100 pro- sent elek­trisk el­ler lar bi­len selv veks­le mel­lom de to mo­to­re­ne for mest mu­lig ef­fek­tiv kjø­ring.

Lad­ba­re hy­bri­der sel­ger godt i Nor­ge. Men se­da­ner ta­per i kon­kur­ran­sen med sta­sjons­vog­ner og suv-er. I den­ne stje­ler også bat­te­ri­ene litt av plas­sen i et el­lers vel­vok­sent ba­ga­sje­rom. Når sta­sjons­vog­na duk­ker opp om kort tid, er det all grunn til å tro at den­ne vil bi­dra til at Kia får et etter­leng­tet løft i det­te seg­men­tet. El-bi­len Soul har solgt svært bra i flere år, nå tar den Hyun­dai-ei­de bil­pro­du­sen­ten et nytt steg på miljø­bil­om­rå­det.

Og det gjør de med for­nuf­tig øko­no­mi, vel­ut­styr­te bi­ler og med stil. For Op­ti­ma er fak­tisk en vak­ker bil!

FOTO: TOR MJAALAND

Nye Kia Op­ti­ma er en stor fa­mi­lie­se­dan. Om kort tid også som stasjonsvogn.

FOTO: TOR MJAALAND

Bat­te­ri­ene stje­ler noe av ba­ga­sje­plas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.