2017 kan bli et løft for Opel

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Om kort tid kommer de første ut­ga­ve­ne av Opel Am­pe­ra-e til Nor­ge. I lø­pet av året kommer også nye In­sig­nia i tre ut­ga­ver og to nye suv-er.

Etter man­ge tun­ge Opel-år i Nor­ge er løf­tet al­le­re­de sik­ret gjen­nom at rundt 4000 nord­menn har be­stilt el­bi­len Am­pe­ra-e med re­kord­lang rekke­vid­de. Men Opel gir seg ikke med el­bil­suk­sess. Nye og stør­re In­sig­nia, med nav­net Grand Sport som fem dørs, Sports Tourer som stasjonsvogn, og nav­net Coun­try Tourer på tøf­fin­gen med fire­hjuls­drift og høy bakke­kla­ring, har al­le­re­de fått mye ros for lek­kert de­sign. I sep­tem­ber er dis­se klar for Nor­ge.

FLERE MO­DEL­LER

I til­legg duk­ker det opp to su­ver, Cross­land X og Grand­land X. Den første på stør­rel­se med Moc­ca X, er etter­føl­ge­ren etter fler­bruks­bi­len Me­ri­va og blir en mel­lom­ting mel­lom suv og fler­bruks­bil. Mens Grand­land X, som nav­net til­si­er, er en stør­re og roms­lig suv.

IN­SIG­NIA-PRI­SE­NE

Nå har Opel også fri­gitt pri­se­ne på nye In­sig­nia. Og de vir­ker kon­kur­ranse­dyk­ti­ge, ikke minst for­di Opel vel­ger kun ett ut­styrs­nivå, Premium, som gir al­le kun­der til­gang på ut­styr som tid­li­ge­re kun var til­gjen­ge­lig på dy­re­re bi­ler.

In­sig­nia-pri­se­ne­ut­styrt med en helt ny 1,5 li­ters ben­sin­tur­bo på 165 heste­kref­ter, får In­sig­nia Grand Sport en start­pris på 334.900 kro­ner, mens til­leg­get for sta­sjons­vog­nen, Sports Tourer, er 10.000 kro­ner.

GIRVALG

Den nye ben­sin­mo­to­ren er til­gjen­ge­lig med sekstrinns ma­nu­elt gir, el­ler en ny sekstrinns auto­mat­gir­kas­se. Både Grand Sport og Sports Tourer kommer også med en to­li­ters ben­sin­tur­bo på 260 heste­kref­ter i kom­bi­na­sjon med en ny åtte­trinns auto­mat­kas­se og fire­hjuls­drift. I til­legg med die­sel­mo­to­rer fra 136 til 210 heste­kref­ter.

Opel har fått vel­for­tjent ros for lys i sær­klas­se. Nye In­sig­nia er ut­styrt med and­re ge­ne­ra­sjon av det Opel be­teg­ner som In­tel­lilux led ma­trix. De 32 led­seg­men­te­ne skif­ter mel­lom uli­ke lys­mønst­re, og skal bi­dra til økt sik­ker­het på vei­en og med fjern­lys som rek­ker 400 me­ter foran bi­len. He­a­dup-dis­play skal sør­ge for tra­fikk­info og 360-gra­ders ka­me­ra skal gi fø­re­ren full­sten­dig over­sikt ved ryg­ging og par­ke­ring.

FOTO: OPEL

Her er nye In­sig­nia i sta­sjons­vogn­ut­ga­ve sports tourer og som fem dørs grand sport.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.