– Jeg skal bare «gun­ne» på vi­de­re

To­bias Christensen (16) og de som har fulgt ham tet­test me­ner ka­rak­te­ren hans er nøk­ke­len til Start-de­bu­ten.

Faedrelandsvennen - - SPORT - KRIS­TIAN­SAND TEKST: HERMAN FOLVIK herman.folvik@fvn.no -

– Han har vært den bes­te jeg har sett opp gjen­nom sam­men med Mar­tin Sa­mu­el­sen, sier Rolf Sa­gen, som har vært sports­sjef og tre­ner i Vigør i en år­rek­ke.

Christensen ble en av Starts yngs­te spil­le­re no­en gang søn­dag. Fædre­lands­ven­nen har sett dy­pe­re på 16-årin­gens fot­ball­opp­vekst.

– Han har all­tid vært uredd. Både på godt og vondt. Det har vært man­ge kort opp gjen­nom. Både gu­le og røde. Vi har prøvd å stag­ge litt, men sånn er ofte de al­ler bes­te. Han les­te tid­lig Zla­tan­boka, tror jeg, og fikk et for­bil­de. Det er nok litt slik en må være. En kan ikke være snill hele ti­den, sier Sa­gen.

«Ung Og dum»

Christensen er to­talt frykt­løs på ba­nen og tør også å snak­ke uten fil­ter i me­dia.

– Jeg dri­ter i hva om­gi­vel­se­ne sy­nes om meg. Si­den jeg har fått litt kort har jeg fått litt «bad­boy»ryk­te, men jeg er trygg på mine ver­di­er og hold­nin­ger. Jeg skal bare «gun­ne» på vi­de­re og job­be hardt for å ta sjan­sen, sier Christensen, som selv kal­ler seg litt «ung og dum».

Etter de­bu­ten søn­dag har gra­tu­lan­te­ne stått i kø, men 16-årin­gen hol­der bei­na plan­tet i bak­ken, som han sier.

– Jeg fø­ler jeg er en fyr som er på jor­da hele ti­den, selv om jeg kan vir­ke som en med vel­dig stor selv­til­lit. Jeg har en enorm selv­til­lit og mye tem­pe­ra­ment, men det er jeg glad for. Skal du nå langt og bli best må du ha det, me­ner Christensen.

No­en vil kan­skje mene det er kon­tro­ver­si­elt, men for Christensen hand­ler ikke topp­fot­ball om å være snil­lest i klas­sen.

– Had­de jeg vært ner­vøs på søn­dag, had­de jeg ikke fått vist det bes­te i meg. Jeg had­de blitt spist. Det er for snilt i Nor­ge og få tør å skil­le seg ut. Du skal ikke len­ger til Dan­mark før det er en an­nen kul­tur, sier Christensen. Han valg­te Start frem­for dans­ke Aal­borg som­mer­en 2015.

– egen HER­RE

Rolf Sa­gen for­tel­ler at fel­les for Lasse Si­gurdsen, Mat­hias Ras­mus­sen, Ei­rik Wich­ne, Lars-jør­gen Salve­sen, Erlend Seg­berg og Mi­kael Ug­land er at de har vært best i sine års­kull hele vei­en. Samt Je­sper Da­land, Chris­ten­sens gode kom­pis og nær­mes­te tre­nings­part­ner, som gikk til Stabæk i fjor som­mer.

– Det var utro­lig vik­tig at han kom inn i en god grup­pe hvor Mor­ten Da­land og Truls Andreassen tren­te dem. Det var su­ve­rent lag. To­bias har vært hel­dig i det lot­te­ri­et. Had­de Je­sper vært født syv da­ger tid­li­ge­re had­de To­bias vært en dår­li­ge­re spil­ler og Je­sper spilt hånd­ball. Jeg må også skry­te av for­eld­re­ne som all­tid har gitt han lov, for­tel­ler Sa­gen.

Han har fulgt Christensen kan­skje tet­te­re enn no­en and­re si­den han var 8,5 år. Christensen og Da- land fikk prø­ve seg med 11-er­fot­ball al­le­re­de da de var 10 år, tre år før nor­ma­len.

– To­bias ble sin egen her­re og vil­le be­stem­me selv. Han ble litt vans­ke­li­ge­re å lære til, men selv om han har vært uenig med tre­ne­re, har han trent van­vit­tig mye og bra.

– UTRO­LIG Uredd

I Vigør ble 16-årin­gen del av det Helle­myr-folk kal­ler et unikt mil­jø. De fikk til­gang til ball­nett, nøk­ler til hal­len og tren­te i flere ti­mer hver dag.

– Opp­veks­ten i Vigør var vel­dig fin med gode tre­ne­re og en bra kul­tur. Vi var på løk­ka hver dag og had­de det gøy. Det dri­ver jeg med fort­satt. Jeg le­ker med bal­len hver dag, sier ho­ved­per­sonen.

– To­bias er en utro­lig uredd type. Han vil ha bal­len uan­sett. «Gi meg bal­len så skal jeg prø­ve å ska­pe noe». Det er en utro­lig bra inn­stil­ling å ha, be­skri­ver Leif Ot­to Paulsen.

Han var A-lags­tre­ne­ren som ga Christensen og Da­land sjan­sen da de bare var 14 år.

– Han har al­le for­ut­set­nin­ger for å nå langt. Han har flin­ke folk rundt seg også, men det er mye flaks og til­fel­dig­he­ter i fot­ball, som at han fikk sjan­sen søn­dag. Det gjel­der å ta den. Han gjør flere og flere klo­ke valg. Han er utro­lig god til å be­skyt­te bal­len. Det er spen­nen­de og gøy å se, me­ner Paulsen.

Sa­gen ber sin tid­li­ge­re elev om å være tål­mo­dig.

– Det hand­ler mye om å lære ennå. Han har roen og selv­til­li­ten. Så får vi se om han får nok fart til å kom­me kjempe­langt. Han har no­en ting å job­be med og må bli rett­vendt i gode po­si­sjo­ner of­te­re. Han har spilt bare en kamp og den skul­le han ikke spilt. Han må være tål­mo­dig, sier Sa­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.