Steg for steg til tre­steg

Ida Mar­cus­sen kal­ler seg fort­satt for mange­kamp­ut­øver, men er spent på hvor langt hun kan nå i sin nye øvel­se.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no -

– Det­te er bare en eks­tra gøy ut­ford­ring. Vi har ikke vold­som­me mål i første om­gang, for det er tross alt en ny øvel­se, sier Ida Mar­cus­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Det var i fjor som­mer at 29-årin­gen an­non­ser­te at hun skul­le sat­se vi­de­re i tre­steg. I vin­ter har mye av tre­nin­gen hand­let om å spe­sia­li­se­re seg i øvel­sen, og hun re­tur­ner­te i for­ri­ge uke fra et tre­ukers tre­nings­opp­hold i Por­tu­gal.

– Det er spen­nen­de å se hva som er mu­lig. Jeg har fak­tisk ikke hop­pet tre­steg på ti år, og jeg har in­gen anel­se om hvor jeg står. Det blir som å hop­pe i kaldt vann. Det er et skik­ke­lig kick, sier Mar­cus­sen.

Spis­sing av tre­nin­gen

Lu­kas Udel­ho­ven har trent flere tre­ste­g­ut­øve­re tid­li­ge­re. Han har tro­en på «eks­pe­ri­men­tet», som Mar­cus­sen kal­ler det.

– Tre­steg er bare en spis­sing av den tre­nin­gen vi har gjort. Vi leg­ger til ret­te for en ny øvel­se. Det in­spi­re­rer, tar tid, og kre­ver en del job­bing. Men det er vi best til, sier Udel­ho­ven.

Den første vir­ke­li­ge peke­pin­nen på hvor­dan Mar­cus­sen lig­ger an, får vi i NM i Sand­nes i au­gust.

– Jeg hop­per tre­steg for gøy, men har pla­ner om å slå per­sen min. Jeg har også lyst å se om jeg kan pres­se spe­sia­lis­te­ne i NM, det had­de vært moro, sier Mar­cus­sen.

Må­let er å hop­pe over 13 me­ter i år. Mar­cus­sens per­son­li­ge rekord er på 12,15 me­ter. Den ble satt før hun be­gyn­te med mange­kamp.

Nes­te år sik­ter Mar­cus­sen seg inn på kra­vet til EM i Ber­lin. Da må Våg-jen­ta opp mot Nor­ges­re­kor­den til Le­ne Espe­gren fra 1999, som er på 13,83 me­ter.

– Fin og Spen­stig kropp

Udel­ho­ven ser al­le­re­de at job­ben de har lagt ned i vin­ter, har be­gynt å gi re­sul­ta­ter.

– Jeg ser en for­and­ring, og hvis vi fort­set­ter sånn, blir Ida en mer spret­ten type, med god fart i krop­pen, sier han.

– Har dere tes­tet tre­steg ennå? – Til nå har vi ikke hop­pet noe sær­lig. Vi job­ber fort­satt med fot­sat­sin­gen, og over­fø­ring av kraft og ener­gi. Det må være på plass før vi be­gyn­ner å prø­ve oss i kon­kur­ran­se. Styrke, fart og spenst pas­ser sam­men, og det kre­ves tid for å for­bed­re det, sier Udel­ho­ven.

Tre­steg er en skade­ut­satt øvel­se. Mar­cus­sen, som knapt har vært ska­det de sis­te ti åre­ne, fryk- ter ikke at hun vil gå på en smell nå.

– Du må først tre­ne for å tåle det. Der har jeg den bes­te tre­ne­ren i ver­den, som har vært be­visst på det fra dag én med meg, sier hun.

– Ida har man­ge gode tre­nings­år i krop­pen. Vi kommer vi til å ta de åre­ne som trengs for at hun skal hev­de seg i tre­steg, sier Udel­ho­ven.

Mar­cus­sen kommer også til å del­ta i mange­kamp fort­satt, blant an­net i E-cup i be­gyn­nel­sen av juli. Men det store fo­ku­set er å gjø­re det best mu­lig i tre­steg de nes­te åre­ne.

– Ida har en vel­dig fin og spen­stig kropp al­le­re­de, og vi ser at tre­nin­gen vir­ker, sier Udel­ho­ven.

tri­ves best ale­ne

Da det ble klart at Mar­cus­sen vil­le byt­te øvel­se i fjor som­mer, ut­tal­te sports­sjef i fri­idretts­for­bun­det Håvard Tjør­hom til Fædre­lands­ven­nen at han vur­der­te å ta kon­takt med 29-årin­gen og tre­ne­ren.

– Jeg har ikke snak­ket med no­en, sier Udel­ho­ven, og un­der­stre­ker at duo­en kla­rer seg fint på egen­hånd.

– Vi tri­ves bed­re med et eget opp­legg, uten for mye vi­ten­ska­pe­li­ge og medi­sins­ke ting. Jeg er glad i uford­rin­ger, og er ikke redd for ver­ken ned­tu­rer el­ler opp­tu­rer, sier tys­ke­ren.

Mar­cus­sen le­ver også fint med at duo­en får dri­ve på ale­ne.

– Vi satser med egne bein, det har vi gjort stort sett hele vei­en, og det kommer vi til å fort­set­te med. Hvis vi smel­ler til med norsk rekord, og van­vit­ti­ge re­sul­ta­ter, tar de (for­bun­det, red. anm.) sik­kert kon­takt. Før den tid, li­ker jeg at vi har fred og ro til å gjø­re ak­ku­rat som vi har gjort til nå, sier Mar­cus­sen, som i fjor gikk glipp av sitt første mes­ter­skap på ti år.

Så gjen­står det å se om hun kla­rer å kom­me seg til et nytt, i en ny øvel­se.

– Det­te er like spen­nen­de for oss, som de som føl­ger med uten­ifra. Vi vet ikke hvor vi står om ett år, sier Udel­ho­ven.

3780 po­eng i Spa­nia

Ida Mar­cus­sen tok tu­ren over gren­sen un­der tre­nings­lei­ren i Por­tu­gal, og del­tok i det spans­ke mes­ter­ska­pet in­nen­dørs i Sala­man­ca for et par uker si­den. 29-årin­gen gikk 3790 po­eng, og end­te på en sjette­plass, 296 po­eng bak vin­ne­ren, spans­ke Andrea Me­di­na.

Mar­cus­sen pres­ter­te føl­gen­de re­sul­ta­ter;

• 60 me­ter hekk: 9,28 se­kun­der

• Høy­de: 1,57 me­ter

• Ku­le: 12,14 me­ter

• Leng­de: 5,59 me­ter

• 800 me­ter: 2,19,44 mi­nut­ter Våg-jen­ta har en per­son­lig rekord i fem­kamp in­nen­dørs er på 4326 po­eng. Den ble satt i Gøte­borg i 2012.

FOTO: HÅVARD KARL­SEN

Ida Mar­cus­sen re­tur­ner­te fra et tre­nings­opp­hold i Por­tu­gal ons­dag. Fre­dag had­de hun en økt på Kris­tian­sand Sta­dion med sin tre­ner, Lu­kas Udel­ho­ven.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.