Nå skal hun føde

Fem må­ne­der etter at væ­ren gjor­de sitt, er føde­av­de­lin­gen rig­get klar i fjø­set på Søg­ne vi­dere­gå­en­de sko­le.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

Sju drek­ti­ge søy­er lig­ger føde­kla­re i hver sin bås i fjø­set på Søg­ne vi­dere­gå­en­de sko­le. Årets lam­ming kan se­es di­rek­te på fvn.no.

Sju drek­ti­ge søy­er lig­ger føde­kla­re i hver sin bås i fjø­set på Søg­ne vi­dere­gå­en­de sko­le.

– Vi set­ter inn be­red­skap fra fre­dag kveld, sier agro­nom Lil­li­an Kva­len.

– Det­te er vår­ens vak­res­te even­tyr for oss, sier Inge­borg Fol­ke­stad, an­svar­lig for hus­dyr­av­de­lin­gen.

Du kan føl­ge lam­min­ga di­rek­te, fra Fædre­lands­ven­nens live­ka­me­ra gjen­nom pås­ka.

HEKTISK TID

I alt har sko­len 28 drek­ti­ge sau­er, som – ba­sert på når væ­ren var inn­om og gjor­de sitt – sør­ger for hektisk ak­ti­vi­tet for an­sat­te og ele­ver. Søn­dag 9. april er de førs­te lam­me­ne ven­tet, der­et­ter går det i ett en må­neds tid fram­over.

– Søy­ene får noen da­ger i en­kelt­bin­ge på føde­av­de­lin­gen for å få ro før lam­min­ga. Når lam­me­ne er ute, tren­ger de litt tid til å knyt­te seg til dem, før de etter hvert slip­pes ut på som­mer­bei­te, for­tel­ler Kva­len og Fol­ke­stad.

Ele­ve­ne i førs­te og and­re klas­se er hy­ret inn som natte­vak­ter, med de an­sat­te på bak­vakt.

– De sy­nes det er vel­dig stas, og sit­ter ofte våk­ne hele nat­ta og føl­ger in­tenst med om det skjer noe, sier Lil­li­an Kva­len.

HÅ­PER På KOPPELAM

Tredje­års­ele­ve­ne Ni­na Kas­per­sen (18), Mo­na Rog­stad (18), San­der Eidså (19) og Jan Tho­mas Dol­s­va­ag (18) var med på natte­våk un­der lam­min­ga i fjor vår, og sier det er bare å gle­de seg.

– Du hjel­per et liv til ver­den, sier Ni­na.

– Men det er litt ek­kelt også, me­ner Jan Tho­mas.

Noen ster­ke opp­le­vel­ser sit­ter i. – Det var ei søye som fikk et død­født lam. Det var vondt å se på da mora prøv­de å få liv i det, hus­ker Mo­na.

– Vi måt­te av­li­ve et lam, for­tel­ler Ni­na. – Det var sykt da det ble født, og så ska­det det et bein.

– Så var det et skjørt, lite koppelam som vi ble vel­dig gla­de i. Alle vil­le hol­de det og gi det melk, for­tel­ler de.

FIRLINGER På VEI

Sjan­se­ne er sto­re for at det blir minst ett koppelam i vår også. De fles­te søy­ene ven­ter to el­ler tre små, mens num­mer 40036 har firlinger i ma­gen, iføl­ge ul­tra­lyd­un­der­sø­kel­sen i ja­nu­ar.

– Mora har to spe­ner, så det sier seg selv at det blir vans­ke­lig å ha mat til alle fire, be­mer­ker Finn Aas­heim, or­ga­ni­sa­sjons­sjef for ag­der­kon­to­ret til Nor­ges Bon­de­lag.

På lands­ba­sis er det 7-800.000 drek­ti­ge søy­er, i Vest-agder rundt 25.000, som er kla­re for å set­te høs­tens lamme­steik og julas pinne­kjøtt til ver­den.

– Det er job­bing døg­net rundt for bon­den, og man­ge so­ver i fjø­set. Det nyt­ter ikke å hol­de mø­ter for bøn­der i april, hum­rer Aas­heim.

FÆR­RE DYR På NY SKO­LE

Ny­lig ble det klart at hus­dyr­av­de­lin­gen til Søg­ne vi­dere­gå­en­de sko­le blir kraf­tig ned­ska­lert når sko­len flyt­tes til Tang­vall, og byg­ges sam­men med ny ung­doms­sko­le. Ny­byg­get skal være fer­dig til skole­start høs­ten 2019. Den prak­tis­ke de­len av un­der­vis­nin­gen vil fort­satt være på Søg­ne­tu­net.

– Vi skal være en pe­da­go­gisk gård, ikke hol­de på med stor­drift, sier Ka­ri Kleiv­set.

Hest og plan­ter blir ho­ved­sat­sings­om­rå­de­ne på nye Søg­ne vi­dere­gå­en­de sko­le. Saue­be­stan­den blir re­du­sert til en tre­del av da­gens.

– Ele­ve­ne skal fort­satt lære om dyr, men sat­sin­gen er på det grøn­ne, som kli­ma, øko­lo­gi og mil­jø, sier Kleiv­set.

FØL­GER LAM­MIN­GA LIVE

– Fædre­lands­ven­nen øns­ker å fo­ku­se­re på noe hyg­ge­lig og vår­lig i pås­ka. Der­for vil vi over­fø­re di­rek­te fra lam­min­ga i saue­fjø­set til Søg­ne vi­dere­gå­en­de sko­le, for­tel­ler Birgitte Klæk­ken, re­dak­tør i Fædre­lands­ven­nen.

– Både sko­len og Nor­ges Bon­de­lag er po­si­ti­ve til det­te. Vi tror det kan bli en fin og hyg­ge­lig ting å se på for folk, og kan­skje spe­si­elt for de mins­te, sier Klæk­ken.

Over­fø­rin­gen av det som skjer i fjø­set kan se­es på fvn.no fra 7.– 17. april.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.