Kan ikke len­ger rei­se til byen.

Rett etter dra­pet på Ja­kob Has­san (14) an­meld­te den uskyl­di­ge gut­ten trus­ler. Tre må­ne­der se­ne­re ble han ban­ket opp.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no

– Det­te har vært vel­dig vans­ke­lig for meg. Alle trod­de jeg had­de vært med på dra­pet, sa 17-årin­gen da han vit­net i Kristiansand ting­rett tors­dag.

Der går sa­ken mot en av tre ten­årin­ger som ble sik­tet for vold mot ham. Det­te skjed­de 21. fe­bru­ar i år – tre må­ne­der etter at en 15-åring til­sto å ha drept Ja­kob Has­san (14) og Tone Ile­bekk (48).

Ten­årin­ge­ne var fort­satt over- be­vist om at 17-årin­gen var med­skyl­dig og skul­le ta et opp­gjør med ham.

– Å få juling går over, men det gjør ikke det psy­kis­ke, for­tel­ler gut­tens mor til Fædre­lands­ven­nen.

Hun sier hele fa­mi­li­en har blitt sterkt pre­get av ryk­ter og det de opp­fat­ter som trus­ler.

– Min sønn kan ikke len­ger rei­se til Kristiansand, hvor kjer­nen i det­te mil­jø­et er, sier mora.

17-årin­gen tror ryk­te­ne kan ha blitt satt ut på grunn av en gam­mel kon­flikt i mil­jø­et som har med­lem­mer fra fle­re sør­lands­byer.

– SKUL­LE FIN­NE HAM

Ma­re­rit­tet star­tet da­gen etter dra­pe­ne, da 17-årin­gens søs­ken ble spurt om bro­ren var ar­res­tert. Etter at den draps­sik­te­de 15-årin­gen ble tatt, tik­ket en mel­ding inn på Face­bo­ok:

«Du har gjort en jæv­lig stor tab­be» og «Det er ikke noe vits i å lyve til meg, for jeg kom­mer uan­sett til å fin­ne deg en dag».

Mel­din­gen kom fra en 16-åring som se­ne­re skul­le an­gri­pe ham i Kristiansand. Han er nå også sik­tet for trus­ler.

– Sik­te­de har ikke tatt stil­ling til straff­skyld, men har er­kjent de fak­tis­ke for­hol­de­ne rundt mel­din­gen, sier po­liti­ad­vo­kat Mor­ten For­mo.

– GIKK IKKE I BEGRAVELSEN

Iføl­ge mora kun­ne 17-årin­gen ikke gå i begravelsen til Ja­kob, slik han øns­ket. Hun sier po­li­ti­et men­te det ikke var trygt for ham.

Po­li­ti­et har brukt res­sur­ser på å sjek­ke gut­ten helt ut av sa­ken. Å være un­der etter­forsk­ning har også vært be­las­ten­de.

– Jeg vet ak­ku­rat hvor han var da Ja­kob ble drept. Han var hjem­me og var sur for­di mid­da­gen ikke var fer­dig, sier mora.

17-årin­gen bor i en kom­mu­ne uten­for Kristiansand. 21. fe­bru­ar var han i byen for førs­te gang på fle­re må­ne­der.

– Jeg har vært redd for at de skul­le kom­me etter meg, og føl­te en­de­lig jeg kun­ne være trygg, sa han i ret­ten.

FORHØRTE HAM

I ret­ten tors­dag vit­net den voldsog trus­sel­sik­te­de 16-årin­gen om at han sam­men med kom­pi­se­ne vil­le kon­fron­te­re 17-årin­gen med ryk­te­ne og jule ham opp.

I port­rom­met til Pep­pes Piz­za ble gut­ten for­hørt. At han da av­vis­te å ha vært med på å dre­pe Ja­kob Has­san (14) ble ikke god­tatt.

– Jeg had­de ikke lyst til å tro på det han sa, sa 16-årin­gen i ret­ten, som først nå sier han lyt­ter til det voks­ne sier er sann­he­ten om dra­pet.

Han for­klar­te at alle de tre sik­te­de slo gut­ten, selv om det kun er to av dem som har er­kjent det­te.

17-årin­gen kom fra over­fal­let uten sto­re ska­der. De to elds­te ten­årin­ge­ne, på 15 og 16 år, fikk etter hen­del­sen be­søks­for­bud mot ham fram til 28. au­gust.

– De skul­le hatt be­søks­for­bud da den førs­te trus­se­len kom. Vi ba om det­te, men po­li­ti­et sa nei, sier mora.

❞ Jeg har vært redd for at de skul­le kom­me etter meg, og føl­te en­de­lig jeg kun­ne være trygg.

FOTO: KRISTENSEN, EIVIND

Da­gen etter at en 15-åring til­sto dob­belt­dra­pe­ne i Kristiansand fikk en 17 år gam­mel gutt den­ne Face­bo­ok-mel­din­gen. Det er gut­tens mor som vi­ser den fram.

FOTO: KOLLSTAD, REIDAR

Ja­kob Has­san (14) og Tone Ile­bekk (48) ble drept på Wilds Min­ne Sko­le i Kristiansand 5. de­sem­ber i fjor.

FOTO: HENRIK IHME

Her i port­rom­met ved Pep­pes Piz­za ble 17-årin­gen mis­hand­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.