Vil ha vekk det nye nav­net

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: LARS HOLLERUD lars.hollerud@fvn.no -

– Etter­som ber­gen­se­re fikk vil­jen sin, må vi også få vår.

Det er Ha­rald Sø­dal og Emil Ot­to Sy­vert­sen eni­ge om, mens de ser hva som nå står skre­vet på veg­gen til det som har vært Kristiansand jern­bane­sta­sjon si­den den sto ny i 1896.

Nå kan Kristiansand sta­sjon le­ses på det ver­ne­de byg­get.

Det li­ker le­de­ren av kom­mu­nens navne­ko­mi­té og re­pre­sen­tan­ten for Chris­ti­ans­sands By­selskab mildt sagt dår­lig.

– Det­te er al­de­les umu­si­kalsk. Ber­gen­se­re rea­ger­te på det sam­me som skjed­de med de­res jern­bane­sta­sjon, og fikk Ba­ne Nord til å gi etter. Den­ne sa­ken må bli vår lo­ka­le Brexit, me­ner Sø­dal, og ten­ker på bri­te­nes far­vel til EU.

Sy­vert­sen sier at Jern­bane­sta­sjo­nen i Kristiansand fort­satt er det den all­tid har vært, og ser in­gen grunn til å end­re på det.

OSCAR II

– Tenk på his­to­ri­en, frem­hol­der Sø­dal.

– Tenk på at den­ne byg­nin­gen ble inn­viet av kong Oscar II da Nor­ge var på vei mot selv­sten­dig­het. Tenk på at det var gjen­nom det­te ste­det se­tes­dø­ler ble knyt­tet til byen og res­ten av ver­den.

Navne­ko­mi­te­en han le­der, har sitt nes­te møte 4. mai.

– Der vil jeg ta den­ne sa­ken opp un­der pos­ten «even­tu­elt». Det kan du bare skri­ve. Du kan også skri­ve at når ber­gen­se­re fikk fjer­net Ber­gen sta­sjon, må også kris­tian­san­de­re få fjer­net Kris­ti­an- sand sta­sjon.

FAKKELTOG?

Kan­skje må det fakkeltog til for å få jern­bane­sta­sjon på veg­gen.

Det står der til og med fra før, og det på to ste­der.

På en pla­kett som tren­ger en puss på høy­re side, kan det le­ses at jern­bane­sta­sjo­nen ble teg­net av ar­ki­tekt Paul A. Due og inn­viet i 1896. På en an­nen pla­kett, skrudd fast av By­selska­bet, står det sam­me, med ut­fyl­len­de opp­lys­nin­ger.

Men kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Kris­tin Paus i Ba­ne Nord knu­te- punkt og ei­en­dom har in­gen pla­ner om å gjen­ta his­to­ri­en fra Ber­gen.

HELHET

– Fak­tum er at vi ikke skif­ter navn, hver­ken i Ber­gen el­ler and­re ste­der. Med unn­tak av sen­tral­sta­sjo­ne­ne i Oslo og Trond­heim, har alle sta­sjo­ne­ne i Nor­ge or­det sta­sjon etter steds­nav­net i våre rute­ta­bel­ler og bro­sjy­rer. Dis­se er også sta­sjo­ne­nes of­fi­si­el­le navn. For tu­ris­te­ne er det vik­tig at vi har en­het­li­ge ut­trykk.

– Hvor­for kan ikke Ba­ne Nord lyt­te til kris­tian­san­de­re når dere hø­rer på ber­gen­se­re?

– Vi had­de hå­pet at det som skjed­de i Ber­gen blir et en­gangs­til­fel­le. Men vi øns­ker hel­ler ikke at folk skal være sure på oss.

– Be­tyr det at det­te to­get ikke har kjørt?

– Det be­tyr at vi lyt­ter til be­folk­nin­gens øns­ker, sier Kris­tin Paus.

FOTO: LARS HOLLERUD

Ha­rald Sø­dal og Emil Ot­to Sy­vert­sen reg­ner med at dis­se bok­sta­ve­ne snart tas ned igjen.

FOTO: LARS HOLLERUD

Emil Ot­to Sy­vert­sen fra By­selska­bet og Ha­rald Sø­dal, le­der av kom­mu­nens navne­ko­mi­té, har fått en ny sak å kjem­pe for.

FOTO: LARS HOLLERUD

Kristiansand jern­bane­sta­sjon og Kristiansand sta­sjon. Fritt valg.

FOTO: LARS HOLLERUD

Nes­ten svart på hvitt kan vi lese hva nav­net har vært helt si­den 1896.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.