Leg­ger ned fem pass­kon­to­rer

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE

Po­liti­mes­ter Kir­sten Linde­berg har be­slut­tet å leg­ge ned fem pass­kon­to­rer og opp­ret­te ett nytt i Agder.

– Det­te er et på­legg fra po­liti­di­rek­to­ra­tet for å ska­pe ro­bus­te og bære­kraf­ti­ge en­he­ter som har kom­pe­tan­se til å inn­fri krav som Riks­re­vi­sjo­nen har stilt, sier Linde­berg i en presse­mel­ding.

I dag er det i Vest- og Aust-agder sju ste­der hvor det ut­ste­des pass, i Kristiansand, Aren­dal, Man­dal, Flekke­fjord, Lyng­dal, Tvede­strand og Val­le.

Kir­sten Linde­berg har be­slut­tet at det i frem­ti­den kun skal være pass­kon­to­rer, i Kristiansand, Aren­dal og Far­sund.

Det leg­ges alt­så ned fem kon­to­rer på Sør­lan­det - og opp­ret­tes ett nytt i Far­sund.

– Hen­syn til inn­byg­ger­nes sik­ker­het gjør at vi må få spe­sial­kom­pe­tan­se på fær­re ste­der. Kom­bi­na­sjon av ny tek­no­lo­gi og økt kom­pe­tan­se vil re­du­se­re mu­lig­he­ten for å opp­ret­te fals­ke id-er, sier Linde­berg i presse­mel­din­gen.

Ned­leg­gel­sen av de fem pass­kon­to­re­ne og opp­ret­tel­sen av det nye skal skje trinn­vis i 2018.

Iføl­ge Agder po­liti­dis­trikt vil over 90 pro­sent av be­folk­nin­gen ha 45 mi­nut­ters kjøre­tid el­ler mind­re til sitt nær­mes­te pass­kon­tor når det gjen­står tre kon­to­rer i lands­de­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.