FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Plan- og byg­nings­lo­ven om søk­nads­plikt

● Pa­ra­graf 20-1.Til­tak som om­fat­tes av bygge­saks­be­stem­mel­se­ne:

● a) opp­fø­ring, til­byg­ging, på­byg­ging, un­der­byg­ging el­ler plas­se­ring av byg­ning, kon­struk­sjon el­ler an­legg

● b) ve­sent­lig end­ring el­ler ve­sent­lig re­pa­ra­sjon av til­tak som nevnt un­der bok­stav a

● c) fa­sade­end­ring

● d) bruks­end­ring el­ler ve­sent­lig ut­vi­del­se el­ler ve­sent­lig end­ring av tid­li­ge­re drift av til­tak som nevnt i bok­stav a

● e) ri­ving av til­tak som nevnt i bok­stav a

● f) opp­fø­ring, end­ring el­ler re­pa­ra­sjon av byg­nings­tek­nis­ke in­stal­la­sjo­ner

● g) opp­de­ling el­ler sam­men­føy­ning av bruks­en­he­ter i bo­li­ger samt an­nen om­byg­ging som med­fø­rer fra­vi­kel­se av bo­lig (...)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.