Han var nøk­ke­len til VGS av­slø­rin­ger

I fjor av­slør­te VG mas­si­ve lov­brudd og grov svikt i nors­ke syke­hus sin bruk av belte­tvang mot psy­kia­tris­ke pa­si­en­ter. Nøk­ke­len til av­slø­rin­ge­ne fikk de av Vegard Øk­sen­dal Haa­land ved Sør­lan­det syke­hus.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JAN ODDVAR EIDE jan.oddvar.eide@fvn.no

– Han ble nøk­ke­len da vi ba samt­li­ge syke­hus om inn­syn i tvangs­pro­to­kol­le­ne, for­tel­ler jour­na­list Mo­na Gri­vi Nor­man som sam­men med Syn­nø­ve Åse­bø av­slør­te for­hol­det i VG.

– Jeg had­de ald­ri sett for meg at kon­se­kven­se­ne skul­le bli så sto­re, sier fun­ge­ren­de kli­nikk­di­rek­tør ved Psy­kia­trisk syke­hus­av­de­ling, Vegard Øk­sen­dal Haa­land.

Helse­mi­nis­ter Bent Høie ro­ser Sør­lan­det syke­hus for å ha sagt i fra.

– Jeg sy­nes det er flott at Sør­lan­det syke­hus har ar­gu­men­tert for åpen­het om tvangs­bruk i psy­kisk helse­vern, sier han til Fædre­lands­ven­nen.

KON­SE­KVEN­SE­NE

VGS av­slø­rin­ger før­te til full opp­vask i helse­Nor­ge. Helse­mi­nis­ter Bent Høie kal­te umid­del­bart le­der­ne i de fire helse­re­gio­ne­ne inn på tep­pet. De ble på­lagt å sik­re at in­sti­tu­sjo­ne­ne dri­ves med til­strek­ke­lig be­man­ning og nød­ven­dig kom­pe­tan­se gjen­nom hele året. Det ble be­vil­get fem mil­lio­ner til straks­opp­læ­ring av kon­troll­kom­mi­sjo­ne­ne, som had­de god­kjent et hundre­talls ulov­li­ge bel­te­leg­gin­ger i 2015. Fle­re topp­sje­fer i syke­husNor­ge måt­te gå. Lo­ka­le til­syn og gransk­nin­ger ble iverk­satt. VG av­dek­ket at nors­ke myn­dig­he­ter hver­ken had­de over­sikt el- ler kon­troll på bruk av tvang.

Når myn­dig­he­te­ne ikke had­de over­sikt, be­stem­te jour­na­lis jour­na­lis­te­ne i VG seg for å lage over­sik­ten for dem.

Mot­stan­den ved syke­hu­se­ne var enorm. 14 av 20 helse­fore­tak av­slo inn­syn i pro­to­kol­le­ne. Men det var ett unn­tak. Ved Sør­lan­det syke­hus fikk ikke jour­na­lis­te­ne bare et ja. De fikk også en be­grun­nel­se. Med den­ne be­grun­nel­sen i hån­da klar­te jour­na­lis­te­ne, sam­men med retts­prak­sis fra to and­re dom­mer, å åpne ar­ki­ve­ne.

DET­TE ER BE­GRUN­NEL­SEN

– Vi fikk en hen­ven­del­se fra VG i april i fjor. Kli­nikk­di­rek­tør Oddvar Sæt­her og jeg sat­te oss ned og dis­ku­ter­te hen­ven­del­sen. Vi fant re­la­tivt raskt ut at det vil­le være rik­tig å of­fent­lig­gjø­re pro­to­kol­le­ne etter at nav­ne­ne på pa­si­en­te­ne var slad­det, slik at in­gen kun­ne gjen­kjen­nes el­ler iden­ti­fi­se­res. Men vi kom også fram til at det var vik­tig å be­grun­ne hvor­for vi gjor­de det, for­tel­ler Vegard Øk­sen­dal Haa­land, som også dis­ku­ter­te av­gjø­rel­sen med syke­hu­sets

I no­vem­ber av­slør­te VG mas­si­ve lov­brudd og svikt i psy­kia­tri­en.

ju­rist.ju­rist

Be­grun­nel­sen Øk­sen­dal Haa­land for­mu­ler­te var slik: «Kunn­skap om tvangs­bruk i det psy­kis­ke helse­vern er vik­tig of­fent­lig in­for­ma­sjon og vi er in­ter­es­sert i full åpen­het rundt vår prak­sis. Vi er av den opp­fat­ning at inn­syn i pro­to­kol­le­ne er en vik­tig for­ut­set­ning for det­te».

ÅPNET

Den­ne be­grun­nel­sen var også med da de­par­te­men­tet til slutt av­gjor­de at pro­to­kol­le­ne var of­fent­li­ge do­ku­men­ter. Etter et halvt år med kla­ger og pur­rin­ger, fikk VG til­gang til pro­to­kol­le­ne.

– VGS av­slø­rin­ger var al­vor­li­ge og vik­ti­ge. Selv had­de vi etter­lyst di­gi­ta­li­se­ring av dis­se hånd­skrev­ne pro­to­kol­le­ne len­ge. Det er ikke hen­sikts­mes­sig å føre dem for hånd, for så å skul­le sen­de inn in­for­ma­sjo­nen di­gi­talt. Det øker fa­ren for feil, sier Øk­sen­dal Haa­land.

FOTO: KOLLSTAD, REIDAR

Fun­ge­ren­de kli­nikk­di­rek­tør Vegard Øk­sen­dal Haa­land ved Sør­lan­det syke­hus be­grun­net hvor­for åpen­het om tvangs­pro­to­kol­le­ne var vik­tig. Det ble nøk­ke­len til av­slø­rin­ge­ne om ulov­lig tvangs­bruk i psy­kia­tri­en.

FOTO: NTB SCANPIX

Skup-pri­sen for bes­te un­der­sø­ken­de jour­na­lis­tikk i 2016 gikk til Mo­na Gri­vi Nor­man (t.v.) og Syn­nø­ve Åse­bø (t.h.) i VG for av­slø­rin­ge­ne om tvangs­bruk i psy­kia­tri­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.