Falt 12-15 me­ter ned fra det­te byg­get på Glenco­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EIDE , ERLEND OLSBU, EIVIND KRISTENSEN, TORBJØRN WITZØE

Klok­ken 14.29 i går meld­te po­li­ti­et om en ar­beids­ulyk­ke på Glenco­re, der en ar­bei­der had­de falt fra stor høy­de.

– Ar­bei­der har falt cir­ka 15 me­ter i for­bin­del­se med ar­beid på ny­bygg. Uav­klar­te ska­der, men pa­si­en­ten er vå­ken.

Slik lød mel­din­gen fra ope­ra­sjons­sen­tra­len i Agder po­liti­dis­trikt tors­dag etter­mid­dag.

ANSATT I KRUSE SMITH

Re­gion­di­rek­tør Jon Syr­tveit i Kruse Smith Entre­pre­nør Re­gion Syd be­kref­ter at det var en av sel­ska­pets an­sat­te som falt. Uto­ver at det er en mann øns­ker han ikke å si noe om al­der el­ler hvor den an­sat­te er fra.

– Vårt ho­ved­fo­kus er nå å ta vare på fa­mi­li­en og nære ar­beids­kol­le­ger av ham. El­lers ar­bei­der vi tett sam­men med Glenco­re Nik­kel­verk, po­li­ti og Ar­beids­til­sy­net for å kart­leg­ge hva som har skjedd, sier Jon Syr­tveit.

Like før klok­ken 15 kjør­te en am­bu­lan­se fra Glenco­re. Po­li­ti og kri­mi­nal­tek­ni­ke­re var på ste­det i går etter­mid­dag.

FALT I BETONGEN

Po­li­ti­ets inn­sats­le­der Tom Ei­nar Gaus­dal sier til Fædre­lands­ven­nen at en ar­bei­der har falt ned 12 til 15 me­ter fra et ny­bygg un­der opp­fø­ring.

– Per­sonen var be­visst da po­li­ti­et kom til ste­det, sier Gaus­dal.

Iføl­ge po­li­ti­ets ope­ra­sjons­sen- tral er det i alle fall snakk om ska­der i bei­na.

– Per­sonen falt ned på be­tong. Vi vet ikke om han var inn­om noe el­ler falt rett ned, sa Gaus­dal i går etter­mid­dag.

Glenco­re-di­rek­tør Øi­vind Sten­stad opp­lys­te føl­gen­de til Fædre­lands­ven­nen klok­ken 15.35:

– En per­son fra et fir­ma som har en­tre­pri­sen på et bygg, har falt fra stor høy­de i for­bin­del­se med ar­beid med glide­for­ska­ling, sier Sten­stad.

Byg­get som opp­fø­res i be­tong skal huse ny trykk­re­ak­sjons­tan­ker i for­bin­del­se med pro­duk­sjo­nen på Glenco­re.

FOTO: ERLEND OLSBU

Po­li­ti­et opp­ly­ser at ar­bei­de­ren falt ned fra top­pen av det­te mur­byg­get. Man­nen falt 12–15 me­ter og lan­det på be­tong­gul­vet på inn­si­den av byg­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.