Pri­vat­byen blir en rea­li­tet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

Tomte­kjø­pe­re fra hele ver­den har be­talt seg inn i den nye byen i Marnardal, kalt Li­ber­stad. Der­med la­ter det til at den pri­va­te byen blir en rea­li­tet.

– Vi har nådd vårt mål om at 100 per­soner har be­talt inn de­po­si­tu­met for kjøp av tomt. Så nå går vi i gang med å til­rette­leg­ge om­rå­det og ar­bei­det med re­gu­le­rings­pla­nen.

Det sier Sond­re Bjel­l­ås fra Ven­ne­sla. I fjor som­mer skrev vi om ham og ka­me­ra­ten John Toralf Holme­s­land fra Lin­des­nes.

De øns­ker å etab­le­re byen Li­ber­stad på heia øverst i Marnardal, en by som er privat.

I vår re­por­ta­sje sa de at det­te blir en by ba­sert på anar­kis­me, ikke-ag­gre­sjons-prin­sip­pet og re­spekt for pri­vat­ret­ten. Et sam­funn uten of­fent­lig tvang, over­våk­ning el­ler unød­ven­dig vold.

På Tjel­land, som om­rå­det he­ter, har de to kjøpt et 1500 mål stort om­rå­de. Og som alt­så nå sel­ges vi­de­re til in­ter­es­ser­te.

– Dis­se 100 som har be­talt de­po­si­tum, har be­talt 3500 kro­ner per mål samt 7000 kro­ner i en grunn­sum, for­tel­ler Bjel­l­ås.

Og for fle­re har det der­med blitt en be­ty­de­lig sum for­di de har kjøpt fem mål tomt.

Han for­tel­ler at det er kjø­pe­re fra Ki­na, Ja­pan, Malay­sia, Sør-afri­ka, Bra­sil, USA og Tyr­kia i til­legg til man­ge fra Nor­ge og Sør­lan­det.

I førs­te om­gang vil grus­vei­en inn mot Tjel­land bli gjort i bed­re stand. De har pla­ner om å til­rette­leg­ge for en cam­ping­plass og kon­sert­sce­ne før som­mer­en.

– Me­nin­gen er at de som øns­ker det, skal kun­ne kom­me hit for å være mens de ser seg ut hvor de vil ha sin tomt i om­rå­det. Det er jo nød­ven­dig for å kom­me i gang med re­gu­le­rings­ar­bei­det, sier han.

Etter at de gikk ut med sine pla­ner i fjor som­mer, har det vært en jevn sig med in­ter­es­ser­te og etter hvert folk som har be­talt de­po­si­tu­met.

– Vi an­slår at det vil ta to-tre år fra nå før vi kan be­gyn­ne å byg­ge i om­rå­det og etab­le­re Li­ber­stad for al­vor, sier Sond­re Bjel­l­ås.

Ini­tia­tiv­ta­ker­ne un­der­stre­ket i fjor som­mer at det­te ikke skal være en iso­lert li­ten bit av ver­den.

– Tvert i mot. Li­ber­stad vil være åpen for alle. Vi øns­ker både tu­ris­ter med til­bud som ka­fe­er, res­tau­ran­ter, leke­par­ker, og ikke minst et mar­ked hvor en kan kjø­pe lo­ka­le pro­duk­ter, sa de.

De øns­ker også å leg­ge til ret­te for næ­rings­ut­vik­ling.

Marnardal-ord­fø­rer Hel­ge Sandå­ker ut­tal­te seg po­si­tivt om ide­en i fjor som­mer:

– At noen ten­ker uten­for bok­sen sy­nes jeg jo er spen­nen­de. Så len­ge de hol­der seg in­nen­for vårt re­gel­verk, både na­sjo­nalt og kom­mu­nalt, er det­te upro­ble­ma­tisk, sa Sandå­ker.

FOTO: JARLE MARTINSEN

Her står Sond­re Bjel­l­ås og John Toralf Holme­s­land i det som kan bli selve by­kjer­nen i Li­ber­stad. Nå har man­ge nok be­talt seg inn i pro­sjek­tet og det fy­sis­ke ar­bei­det kan be­gyn­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.