Guds­tje­nes­te av­lyst grun­net lite snø

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JOHS. BJØRKELI johs.bjoer­ke­li@hot­mail.no

Fare for at kirke­gjen­ger­ne skul­le kjø­re seg fast med snø­scoo­ter i sør­pe og bekke­far i fjel­let gjør at den plan­lag­te fri­lufts­guds­tje­nes­ten på Kyr­kje­hol­men i Val­le aust­hei palme­søn­dag må av­ly­ses.

– Vel­dig synd. Vi had­de hå­pet å kun­ne ta opp en gam­mel tra­di­sjon fra 50 år til­ba­ke – å hol­de påske­guds­tje­nes­te på Kyr­kje­hol­men i Finn­da­len, sier kyr­kje­sjef An­ne Kir­sten Sis­sa Ring­stad i Val­le til Fædre­lands­ven­nen.

In­ter­es­sen var stor blant kirke­gjen­ger­ne for å kjø­re snø­scoo­ter inn i heia, 800 til 1000 me­ter over ha­vet, for å være med på av­trop­pen­de sogne­prest Ter­je Seil­skjærs sis­te guds­tje­nes­te i Val­le. Det­te var noe pen­sjo­nist Seil- skjær had­de gle­det seg til, for­tel­ler Ring­stad.

– Men si­den det er så lite snø i fjel­let nå og med mye over­vann på iser og my­rer og åpne bek­ker, kun­ne ikke sokne­rå­det ta an­sva­ret for at folk kjør­te seg fast og fikk pro­ble­mer, sier hun.

Nå blir i ste­det sogne­prest Seil­skjærs sis­te guds­tje­nes­te i Byk­le og Val­le sogn, i Val­le kyr­kje med blomst­ren­de kro­kus og grønn­s­ken­de plen uten­for kir­ken.

– Men vi gir oss ikke. Vi prø­ver igjen nes­te påske. Det­te er noe folk øns­ker, sier Ring­stad.

FOTO: RAGNAR ASPHOLM

Det­te bil­det av over­vann og lite snø på vei­en inn mot Kyr­kje­hol­men i Val­le aust­hei ble tatt for noen da­ger si­den. Nå er fa­ren for over­vann og åpne bek­ker enda stør­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.