FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Li­ber­stad

Li­ber­stad er tenkt som et privat sted hvor anar­ko­ka­pi­ta­lis­ter, li­ber­ta­ria­ne­re, volun­ta­ry­is­ter og like­sin­ne­de kan kom­me sam­men.

Anar­ko­ka­pi­ta­lis­me

● er en anti-sta­tist po­li­tisk fi­lo­so­fi som er byg­get rundt fri mar­keds­ka­pi­ta­lis­me.

● vekt­leg­ger in­di­vi­du­ell fri­het, spe­si­elt fri­he­ten til å hand­le og ut­tryk­ke seg.

● er en fi­lo­so­fi ba­sert på ide­en om at alle for­mer for men­nes­ke­lig in­ter­ak­sjon bør være fri­vil­lig.

Li­ber­ta­ri­a­nis­me

Volun­ta­ry­is­me

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.