Slik blir påske­væ­ret

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SAGA

Uan­sett om du skal pus­se båt el­ler stå på ski kan det være lurt å bru­ke palme­hel­ga hvis du har mu­lig­he­ten.

Pås­ka star­ter nem­lig bra, skal vi tro me­teoro­lo­ge­ne.

– Til hel­ga ser det ut til å bli gans­ke bra vær i beg­ge Ag­der­fyl­ke­ne, både på fjel­let og langs kys­ten, sier Sjur Wer­ge­land, stats­me­teoro­log ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt.

SOL OG VINDSTILLE

Opp­holds­vær, lite vind og tem­pe­ra­tu­rer opp mot 14 gra­der er det vi kan for­ven­te oss ved kys­ten, for­tel­ler Wer­ge­land.

– På fjel­let, for ek­sem­pel på Hov­den, vil det nok lig­ge på noen få pluss­gra­der på dag­tid. Jeg reg­ner med det blir mi­nus­gra­der på nat­ta, sier han.

– Det er ikke ven­ta noe ned­bør den førs­te hel­ga i pås­ka, men snø­en som al­le­re­de har kom­met blir lig­gen­de, sier Wer­ge­land.

DÅR­LIG START På UKA

Han får støt­te av me­teoro­log Olav Krog­sæ­ter i Storm Geo.

– Både lør­dag og søn­dag blir det en del sol.

Uto­ver søn­da­gen skal det imid­ler­tid skye til, og man­dag blir det både vind og ned­bør over hele Agder.

– Det kan bli gans­ke mye vind, opp mot stiv ku­ling, som kan ska­pe pro­ble­mer både for ski­fol­ket og båt­fol­ket, sier Krog­sæ­ter.

SKIFTENDE VÆR

– Tirs­dag i påske­uka blir en bruk­bar dag, men på ons­dag blir det ned­bør over hele Agder. Fra tors­dag og de på­føl­gen­de hel­lig­da­ge­ne blir det ver­ken vel­dig bra el­ler vel­dig dår­lig, sier Wer­ge­land.

Det usik­re væ­ret skyl­des et lav­trykk fra vest.

– Men det blir nok pe­rio­der med opp­hold og sol, for­tel­ler Krog­sæ­ter.

KLA­RE TIL STORINNRYKK

Ved lands­de­lens ski­sent­re gle­der de seg til påske.

– Vi har mas­se snø, så alle hei­ser og alle bak­ker er åpne, sier Tar­jei Spo­ra­støyl, dag­lig le­der ved Sir­dal ski­sen­ter.

Han hå­per på varmt vær.

– Da ko­ser folk seg. Jeg hå­per vi kan kjø­re ski og brett i tskjor­te!

På Borte­lid er de også kla­re til å ta imot påske­tu­ris­te­ne.

– Det skal bli godt å kom­me i gang med pås­ka. Her er det fort­satt vin­ter, og vi har over­ras­ken­de mye snø. To av trek­ke­ne er imid­ler­tid stengt, men res­ten er åpne. Mel­din­gen fra løype­fø­rer sier at det er bra føre også for dem som vil gå på lang­renn­ski, sier Las­se Lie­støl, dag­lig le­der ved Borte­lid ski­sen­ter.

Hov­den har fått på­fyll av snø ons­dag, og dag­lig le­der ved al­pin­sen­te­ret, Stu­re Bo­dahl-pile­gård, sier de kla­rer seg bra gjen­nom pås­ka.

– Vi er kla­re. Det er gode for­hold i både i al­pin-ned­far­te­ne og i lang­renns­løy­pe­ne.

FOTO: GRETE BREIVIK

Den førs­te påske­hel­ga byr på opp­holds­vær og gode for­hold i lands­de­lens skian­legg. Her fra ski­løy­pe­ne på Hov­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.