Vars­ler nye ak­sjo­ner mot bygge­bran­sjen

I 2016 måt­te ti ak­tø­rer i Agder sten­ge etter å ha fått be­søk av den nye en­he­ten som skal be­kjem­pe ar­beids­livs­kri­mi­na­li­tet. Nå vars­les fle­re ak­sjo­ner mot bo­li­gog hytte­bran­sjen.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no -

– Vi vet at det er mye grums i pri­vat­mar­ke­det. Det hand­ler blant an­net om brudd på Hms-reg­ler og skat­te- og av­gifts­unn­la­tel­ser, sier tal­s­per­son for a-krim Agder Ma­ri­an­ne Pe­der­sen til Fædre­lands­ven­nen.

I mars 2016 ble det ned­satt en grup­pe med med­lem­mer fra po- li­ti­et, Ar­beids­til­sy­net, Nav, Toll­ve­se­net og Skatte­eta­ten. Må­let var å av­dek­ke so­si­al dum­ping og an­nen ar­beids­livs­kri­mi­na­li­tet.

Det sis­te året har a-krim­grup­pa kon­trol­lert 3200 virk­som­he­ter på lands­ba­sis. 319 var i Aus­tog Vest-agder. Iføl­ge Pe­der­sen ble ti av virk­som­he­te­ne i Agder nødt til å sten­ge som en føl­ge av kon­trol­le­ne.

– Un­der ak­sjo­ne­ne er det noen som er vil­lig til å ret­te opp i ting. Hos and­re ser vi at den kri­mi­nel­le ak­ti­vi­te­ten skjer be­visst og sys­te­ma­tisk. Det­te er ak­tø­rer som ikke har noen in­ten­sjon om å ret­te seg etter lo­ver og reg­ler, sier Pe­der­sen.

ÅTTE PER­SONER ANMELDT

– Hvil­ke virk­som­he­ter måt­te sten­ge?

– Vi går ikke ut med de­tal­jert in­for­ma­sjon om det, men vi har ho­ved­sa­ke­lig ak­sjo­nert mot bygge­bran­sjen og bil­verk­ste­der, sier Pe­der­sen.

– Hvor­for måt­te de sten­ge? – Det er for­skjel­li­ge år­sa­ker. Noen gan­ger har vi stengt. And­re gan­ger har vi inn­dratt ting som gjør at de ikke kan dri­ve vi­de­re, sier Pe­der­sen.

Kon­trol­le­ne i Agder har re­sul­tert i at åtte per­soner er anmeldt og det er av­dek­ket skat­te- og av­gifts­unn­dra­gel­ser for 3,6 mil­lio­ner kro­ner.

Iføl­ge Pe­der­sen er fle­re av sa­ke­ne frem­de­les un­der etter­forsk­ning. Hun kan der­for ikke si noe om sa­ke­ne har re­sul­tert i bø­ter el­ler and­re straffe­re­ak­sjo­ner.

SO­SI­AL DUM­PING OG SVINDEL

To­talt gjen­nom­før­te a-krim Agder seks stør­re ak­sjo­ner i 2016. Iføl­ge en presse­mel­ding sendt ut tors­dag ble det av­dek­ket so­si­al dum­ping, skat­te- og av­gifts­unn­dra­gel­ser, do­ku­ment­for­falsk­ning, trygde­svin­del og ut­nyt­ting av ar­beids­ta­ke­re. To per­soner er ut­vist for brudd på ut­len­dings­lo­ven.

– Der man fin­ner brudd på én etats re­gel­verk fin­ner man ofte også brudd på and­res. For ek­sem­pel had­de vi en sak der en virk­som­het unn­dro både skatt og av­gift. I til­legg ut­nyt­tet de ar­beids­ta­ke­re og ope­rer­te med tre­dob­le time­lis­ter for å skju­le det for myn­dig­he­ter og en­tre­pre­nø­rer. Vi har også re­gist­rert at nors­ke ar­beids­ta­ke­re blir sagt opp til for­del for uten­lands­ke ar­beids­ta­ke­re som blir ansatt med minste­lønn, sier Pe­der­sen i presse­mel­din­gen.

– FORPESTER ARBEIDSLIVET

Ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie (H) er godt for­nøyd med re­sul­ta­te­ne.

– De førs­te års­tal­le­ne fra akrim­sen­te­ret i Kristiansand er i seg selv lite opp­løf­ten­de, for de vi­ser at kri­mi­nel­le ak­tø­rer tren­ger inn i og forpester arbeidslivet på Sør­lan­det. Når jeg li­ke­vel sy­nes tal­le­ne er gle­de­lig les­ning er det for­di de vi­ser at re­gje­rin­gen og par­te­ne i arbeidslivet er på rik­tig vei i kam­pen mot de kri­mi­nel­le, sier Haug­lie til Fædre­lands­ven­nen.

Hun lo­ver at sat­sin­gen mot ar­beids­livs­kri­mi­na­li­tet vil fort­set­te med ufor­mins­ket styr­ke i 2017.

FLE­RE UANMELDTE TIL­SYN

– Det sto­re fler­tal­let av virk­som­he­ter som dri­ver se­riøst på Sør­lan­det skal vite at tryk­ket hol­des oppe i 2017. Mer bruk av uanmeldte til­syn gjør at de kri­mi­nel­le kjen­ner pus­ten i nak­ken og so­ver dår­lig om nat­ten, sier Haug­lie.

Den fler­etat­li­ge en­he­ten har i dag av­de­lings­kon­tor i Kristiansand, Stav­an­ger, Ber­gen, Trond­heim og Oslo. I mai får også Bodø og Tøns­berg egne sent­re.

– På lands­ba­sis ble det i fjor gjort fel­les kon­trol­ler i 3 200 virk­som­he­ter – over dob­belt så man­ge som året før. 254 kri­mi­nel­le nett­verk er av­slørt. Fle­re har måt­tet stan­se ar­bei­det, og fle­re kri­mi­nel­le er sendt ut av lan­det. Det vi­ser nett­opp at nøk­ke­len for å lyk­kes med å be­kjem­pe ar­beids­livs­kri­mi­na­li­tet er tet­te­re sam­ar­beid på tvers av eta­te­ne og hyp­pi­ge­re uanmeldte til­syn, sier Haug­lie.

ILLUSTRASJONSFOTO: STEIN J. BJØRGE

Den nye a-krim­grup­pa har av­dek­ket lov­brudd hos en rek­ke be­drif­ter i Agder i lø­pet av 2016. Bil­det er tatt i for­bin­del­se med en an­nen sak.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie (H) er glad for at use­riø­se ak­tø­rer blir tatt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.