Inn­tek­te­ne ned 191 mill.

Etter re­kord­året 2015 ble det brå­stopp for Air Pro­ducts i 2016.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no -

Be­drif­ten har måt­tet kut­te sju års­verk. Lav olje­pris og svik­ten­de mar­ked i Sør-ko­rea er år­sa­ken.

– Sam­men­lig­net med re­kord­året 2015 var det brå­stopp i 2016, ja, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Air Pro­ducts, Tom Can­te­ro.

Om­set­nin­gen falt med 191 mil­lio­ner kro­ner og over­skud­det ble re­du­sert med 50 mil­lio­ner fra 2015 til 2016. El­ler ret­te­re sagt fra ok­to­ber 2014 til sep­tem­ber 2015, og til­sva­ren­de pe­rio­de året etter, da Air Pro­ducts har av­vi­ken­de regn­skaps­år.

OLJE­PRIS OG SØR-KO­REA

«Fal­let i in­ter­na­sjo­na­le olje­pri­ser kom­bi­nert med ned­gang i våre ho­ved­mar­ke­der har gjort at om­set­nin­gen har vært ve­sent­lig dår­li­ge­re i 2016 enn i 2015,» står det å lese i års­be­ret­nin­gen.

– Lav olje­pris har gitt dår­li­ge­re om­set­ning over hele lin­ja. I til­legg har det vært full brems i Sør-ko- rea, som er ho­ved­mar­ke­det vårt. De var nede på en fire­del av hva de nor­malt lig­ger på, og det slår di­rek­te inn for oss. Selv om vi har satt i gang en del til­tak, er det vans­ke­lig å kom­pen­se­re, for­tel­ler Can­te­ro.

Om­set­nings­fal­let før­te også til at Air Pro­ducts måt­te kut­te sju års­verk i en kom­bi­na­sjon av na­tur­lig av­gang og opp­si­gel­ser.

– Blir det be­hov for yt­ter­li­ge­re ned­be­man­nin­ger?

– Som det ser ut per i dag har vi tatt de kut­te­ne som trengs, sva­rer Can­te­ro.

FORT­SATT OVERSKUDD

Iso­lert sett har nem­lig Air Pro­ducts helt greie tall å vise til. Et re­sul­tat før skatt på 26 mil­lio­ner av en om­set­ning på 276 mil­lio­ner gir smil i Fædre­lands­ven­nens regn­skaps­om­ta­le, noe også be­ta­lings­ev­nen og egen­ka­pi­tal­an­de­len får.

– 2016 var nok litt un­der et gjen­nom­snitts­år, men kon­tras­ten blir jo stor reg­net mot det eks­tra­or­di­næ­re året 2015 hvor fle­re mar­ke­der var på topp sam­ti­dig, sier Can­te­ro.

Iføl­ge års­be­ret­nin­gen for­ven­tes yt­ter­li­ge­re ned­gang i både om­set­ning og re­sul­tat i 2017, men i et mye mind­re om­fang enn fra 2015 til 2016, skal vi tro ad­mi­ni­stre­ren- de di­rek­tør.

– Det vil nok gå noe ned, men ikke i nær­he­ten av de 40 pro­sen­te­ne om­set­nin­gen falt nå, sier Can­te­ro.

Og i lø­pet av året hå­per også Air Pro­ducts-sje­fen at bun­nen er pas­sert.

– Vi har vært gjen­nom en tøff tid, men er for­sik­ti­ge op­ti­mis­ter her­fra og ut. Så vil det all­tid være en for­sin­kel­se fra ordre­inn­gang til le­ve­ran­se, men mot slut­ten av året og inn i 2018 ser vi det lys­ner en del in­nen pro­sess­gass og et par and­re spen­nen­de ting vi for­hå­pent­lig­vis kan kom­me til­ba­ke til, sier Can­te­ro.

ARKIVFOTO: RICHARD NODELAND

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Tom Can­te­ro i Air Pro­ducts måt­te se om­set­nin­gen fal­le med 191 mil­lio­ner kro­ner fra 2015 til 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.