Ral­ly på bør­sen for Bygg­ma

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RUNE ØIDNE REINERTSEN

Ven­ne­sla-kon­ser­net Bygg­ma ASA er ute av tor­ne­rose­søv­nen på Oslo Børs.

– Jeg har len­ge ment at ak­sjen er feil­pri­set. At det løs­ner ak­ku­rat nå, er et lite mys­te­ri­um. Men et hyg­ge­lig mys­te­ri­um! sier Geir Drangs­land (54).

Bygg­ma ASAS kon­sern­sjef, som sam­men med sine barn også ei­er nes­ten 78 pro­sent av det børs­no­ter­te bygg­vare­kon­ser­net med ho­ved­kon­tor i Ven­ne­sla, har ob­ser­vert ak­sje­kur­sen mer enn dob­le seg på un­der ett år: fra 61 kro­ner til 127 kro­ner tors­dag rundt klok­ken 15.

Så nøy­ak­tig tids­an­gi­vel­se er vik­tig. For her går det unna. Ons­dag slut­tet kur­sen på 118 kro­ner, slik at den i lø­pet av tors­da­gen ale­ne økte med ni kro­ner, el­ler sju pro­sent. Går man én uke til­ba­ke, er opp­gan­gen langt over 20 pro­sent.

Pa­ral­lelt har selv­sagt børs­ver­di­en av Bygg­ma ASA ste­get til­sva­ren­de. Ak­sje­kurs på 127 kro­ner be­tyr at hele Bygg­ma verd­set­tes til 909 mil­lio­ner kro­ner. Der­av fal­ler rundt 705 mill. på Drangs­land-fa­mi­li­en, som der­med kan no­te­re seg for so­lid pa­pir­ge­vinst.

– Vi har hatt god, jevn verdi­ut­vik­ling over 15 år og bygd til­lit. Fjer­de kvar­tal 2016 var godt, og etter sal­get av Fi­bo-tre­spo i 2015 har vi så mye pen­ger på bok at vi kan dele ut 50 kro­ner i ut­byt­te per ak­sje uten å låne noe som helst. Men det skjer bare om vi mot for­mod­ning ikke fin­ner noe som det vil være klokt å kjø­pe opp, sier Geir Drangs­land til Fædre­lands­ven­nen.

– Så du har in­gen pla­ner om å sel­ge hele bu­tik­ken?

– Nei! Jeg er fort­satt ung og har stor ar­beids­gle­de. Jeg ten­ker hel­ler at det­te kurs­ral­ly­et skyl­des ka­pi­tal som kom­mer fra uro­lig far­vann, for ek­sem­pel fra olje­bran­sjen, på jakt etter en sik­ker havn med ri­me­lig god av­kast­ning. Og bygge­bran­sjen går jo godt for ti­den.

I til­legg til or­di­næ­re ak­sje­hand­ler i et om­fang Bygg­ma-ak­sjen ald­ri har sett før, har det også vært et uvan­lig høyt an­tall «melde­plik­ti­ge hand­ler» i år, kon­sta­te­rer Geir Drangs­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.