Kjø­per seg inn i Skan­dia­ener­gi

Skan­dia­ener­gi, Gun­nar Nor­heims nye baby, er oppe og står. Det li­ker fers­ke Ska­gerak Ma­turo Se­ed AS, som kjø­per seg inn med 20 pro­sent for 20 mil­lio­ner kro­ner.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

– Med 10.000 strøm­kun­der har vi pas­sert kri­tisk mas­se og går med overskudd. Frem­over vil strøm­sal­get ge­ne­re­re en stø­dig kon­tant­strøm, sam­ti­dig som vi ar­bei­der vi­de­re med frem­tids­ret­te­de løs­nin­ger for smart­hus. De kom­mer til å dreie seg mer om verdi­for­valt­ning og in­tel­li­gent drift over tid, enn om bare å gjø­re en in­stal­la­sjons­jobb, sier Gun­nar Nor­heim (51).

FØRS­TE INVESTERING

Man­ge vil for­bin­de ham med Nor­ges­ener­gi, som han drev fram fra null til å bli le­den­de le­ve­ran­dør av strøm til pri­vat­mar­ke­det, etter hvert med Hafs­lund som ei­er. Tid­lig i 2015, etter 15 år med Nor­ges­ener­gi, ga han seg.

Nå le­der Nor­heim Skan­dia­ener­gi AS, som er i ferd med å få en ny, stor ei­er i så­korn­fon­det Ska­gerak Ma­turo Se­ed AS. Når Ska­gerak Ma­turo nå bru­ker 20 mil­lio­ner kro­ner på å kjø­pe 20 pro­sent av Skan­dia­ener­gi, er det fak­tisk fon­dets al­ler førs­te investering. Høs­ten 2016, etter mye strev, klar­te Erik E. Tønne­sen (58) og and­re å frem­skaf­fe de 150 mil­lio­ner kro­ne­ne i privat ka­pi­tal som skul­le til for at sta­ten stil­te opp med like mye. Og nå set­tes alt­så de førs­te 20 av to­talt 300 mill. i ar­beid.

– I et tek­no­lo­gi­tungt sel­skap i en bran­sje som skal gjen­nom sto­re end­rin­ger, og med en le­del­se som har be­vist at den kan få det til. Et lite, lett­bent sel­skap har mu­lig­he­ter i den­ne bran­sjen. Tenk gjer­ne på Nor­we­gi­an og SAS da Bjørn Kjos star­tet opp, ek­semp­li­fi­se­rer Tønne­sen.

Han plan­leg­ger fire in­ves­te­rin­ger hvert år i tre år. Av er­fa­ring vet han at at noen går ad un­das, mens and­re slår til så det mon­ner.

– Vi har vur­dert 156 «cases» al­le­re­de. I til­legg til Skan­dia­ener­gi, er vi i ferd med å gå inn i ett sel­skap til, pluss at vi har to på gang.

– 20 mil­lio­ner kro­ner for 20 pro­sent pri­ser Skan­dia­ener­gi til 100 mill, etter at pen­ge­ne fra Ska­gerak Ma­turo er på plass. Hva skal sel­ska­pet bli verd på sikt?

– Vi sat­ser på ti-gan­gen.

SMARTHUSLØSNINGER

Skan­dia­ener­gis ene bein å stå på, strøm­sal­get, er i godt sig. For gans­ke nøy­ak­tig ett år si­den ble den førs­te kilo­watti­men le­vert. I år reg­ner Gun­nar Nor­heim med å sel­ge strøm for 100 mil­lio­ner kro­ner.

Det and­re bei­net, smarthusløsninger, er mind­re over­sikt­lig per i dag.

– Den 100 år gam­le verdi­kje­den pro­du­sent-nett- om­set­nings­sel­skap-kun­de vil bli to­talt om­kal­fa­tret. De tre førs­te ak­tø­re­ne er i spill al­le­re­de. Hva skjer når solog vind­kraft kom­mer inn for al­vor? Et hus­tak har ver­di som pro- duk­sjons­sted for ener­gi. Selv med da­gens tek­no­lo­gi fin­nes bat­te­ri­er som kan lag­re én dags for­bruk av strøm. En data­ma­skin kom­mer til å lese av vær­mel­din­gen, vite hvor man­ge barn det er i hu­set, når be­boer­ne plei­er du­sje og når de la­der bi­len. Når på døg­net løn­ner det seg å lade bat­te­ri­et, og når løn­ner det seg å sel­ge strøm - via et nett hvor lei­en kom­mer til å va­riere? ly­der det fra Gun­nar Nor­heim.

– For de sto­re i bran­sjen er det tungt å snu seg rundt. Ikke for oss, sier han.

FAKTA Skan­dia­ener­gi AS

● Har 18 an­sat­te.

● Blant da­gens ei­ere er Gun­nar Nor­heim selv, dess­uten Ramsland Hol­ding i Stav­an­ger og Jan Erik Mus­hom i Kristiansand. Pe­der Nær­bø, man­nen bak data­lag­rings­an­leg­get på Støle­heia, er in­di­rek­te in­ne på ei­er­si­den.

● Mar­keds­fø­rin­gen fore­går via fle­re ka­na­ler: Via sam­ar­beids­part­ne­re som ek­sem­pel­vis MA og inn­kjøps­klub­ber, via nett og so­sia­le medi­er og gjen­nom te­le­fon­mar­keds­fø­ring («en dø­en­de ka­nal», iføl­ge Gun­nar Nor­heim).

● Skan­dia­ener­gi for­hand­ler pak­ker av sol­celle­pa­ne­ler og har sam­ar­beids­av­ta­ler med mon­tø­rer.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Gun­nar Nor­heim i Skan­dia­ener­gi (t.v.) og Erik E. Tønne­sen i Ska­gerak Ma­turo Se­ed kom­mer til å se mer til hver­and­re frem­over. Tønne­sen skal inn i sty­ret for Skan­dia­ener­gi, nå som Ska­gerak Ma­turo blir 20 pro­sent ei­er. På top­pen av det hele ei­er Tønne­sen Sjø­hu­set, hvor Skan­dia­ener­gi hol­der til i topp­eta­sjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.