Strøm­salg- og merke­vare­byen

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

– Tak­ket være ny­ska­pen­de pro­dukt­ut­vik­ling i Nor­ges­ener­gi, si­den også i Los, har Kristiansand blitt Nor­ges ho­ved­stad for strøm­salg. Fak­tisk rek­ker be­tyd­nin­gen langt ut i Nor­den, be­mer­ker se­rie­grün­der Gun­nar Nor­heim.

Han har gjort seg en an­nen, kan­skje litt mer ube­mer­ket ob­ser­va­sjon om den gam­le Stifts­sta­den.

– Den er en le­den­de merke­vare­by. Nor­ges­ener­gi, Hen­nig-ol­sen Is, Storm­berg, Nett­han­de­len, Sa­ri­tas, Um­bro, Dyre­par­ken og Sør­landschips. Det er merke­va­rer jeg kom­mer på på stå­en­de fot. Gi meg noen mi­nut­ter, så skal jeg nev­ne man­ge fle­re! er­klæ­rer Nor­heim.

Men så be­gyn­ner han å snak­ke om smarthusløsninger, og der­med er to­get gått for den­ne gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.