Sr-bank tungt inn i Cow­orx

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

Spare­bank 1 Sr-bank en­ga­sje­rer seg tungt i grün­der­kol­lek­ti­vet Cow­orx. Ban­ken går inn som leie­ta­ger og skal hjel­pe fram grün­der­spi­rer gjen­nom et fire må­ne­ders pro­gram som kjø­res fle­re gan­ger hvert år.

– En vik­tig brik­ke har falt på plass. Drif­ten er sik­ret. Nå er det bare å spre or­det om at førs­te run­de Star­tup Stu­dio går i gang 15. mai, med plass til ti grün­der­be­drif­ter!

Ter­je Klung­land, dag­lig le­der og «pro­pell» hos grün­der­kol­lek­ti­vet Cow­orx i Mar­kens­ga­de i Kristiansand, skin­te som en sol tirs­dag midt på da­gen. År­sak: Spare­bank 1 Sr-bank går inn med be­ty­de­li­ge res­sur­ser i det­te sær­eg­ne, pri­vat­eide mil­jø­et med mål om å dyr­ke fram leve­dyk­ti­ge grün­der­be­drif­ter.

STRUKTURERTE MÅ­NE­DER

Star­tup Stu­dio, som Klung­land snak­ker om, er et opp­legg som skal vare i fire må­ne­der og alt­så kan om­fat­te ti be­drif­ter. El­ler ret­te­re sagt, be­drif­ter in spe. For man tren­ger ikke å ha kom­met langt i sin grün­der­gjer­ning for å bli vur­dert for del­ta­gel­se, bare ide­en er god nok.

Spare­bank 1 Sr-bank bi­drar med hus­lei­e­pen­ger. Sam­men med and­re Cow­orx-kref­ter går ban­ken også inn med kom­pe- tan­se om alt fra ka­pi­tal­be­hov og mar­keds­fø­ring til pro­gram­me­ring, so­sia­le medi­er, in­ter­na­sjo­na­li­se­ring, lean-tanke­gang samt gode valg av team­med­lem­mer og stra­te­gis­ke part­ne­re. Pluss at det blir ukent­li­ge er­fa­rings­ut­veks­lin­ger og mer til – alt pre­get av COW­orx’ de­lings­kul­tur.

Leif Pe­der­sen, ban­kens be­drifts­mar­keds­le­der på Agder, for­kla­rer:

– I førs­te om­gang kjø­rer vi tre run­der à fire må­ne­der, men vi ser ab­so­lutt for oss fle­re kull. Vi har kjørt fire til­sva­ren­de kull i Stav­an­ger al­le­re­de. Det har gitt ver­di­ful­le er­fa­rin­ger. Av 30 be­drif­ter som gikk inn i opp­leg­get, drev 20 vi­de­re etter fire må­ne­der. Fem av dem har hen­tet inn ka­pi­tal og ansatt men­nes­ker. Når det gjel­der COW­orx i Kristiansand, har jeg sagt til Ter­je (Klung­land, red.anm.) at han selv får vel­ge ut gode kan­di­da­ter til Star­tup Stu­dio, men at vi gjer­ne kob­ler oss inn når han har re­du­sert tal­let på po­ten­si­el­le kan­di­da­ter til 15.

– SKUF­FEN FULL

De fire må­ne­de­ne av­slut­tes med en «de­mo­dag» hvor grün­der­ne får møte in­ves­to­rer, ban­ker, po­ten­si­el­le sam­ar­beids­part­ne­re og and­re.

Ka­pi­tal blir raskt et tema i slike sam­men­hen­ger.

– Jeg har skuf­fen full! er­klær­te Bjørn Erik Aas­tveit fra Con­nect Sør­lan­det, der han satt ba­kerst i kan­ti­ne-møte­rom­met hos COW- orx og så fram til blød­kage­fei­ring, han også.

At Spare­bank 1 Sr-bank også har noen pen­ger å by på til gode pro­sjek­ter, er vel hel­ler ikke uten­ke­lig. Og fra før har DNB en­ga­sjert seg i Cow­orx, men ikke like tungt som kon­kur­ren­ten med ho­ved­kon­tor i Stav­an­ger nå gjør.

– Vi har vært på Sør­lan­det si­den 2001. Nå har vi seks kon­to­rer og 100 an­sat­te i lands­de­len, min­net Leif Pe­der­sen om.

GODT FOR­NØYD HUSEIER

To­re Gus­tav Dri­ve­nes, selv grün­der og in­ves­tor fra Ven­ne­sla, ei­er in­di­rek­te ei­en­dom­men på hjør­net av Mar­kens­gate og Dron­nin­gens­gate hvor Cow­orx hol­der til. Han ei­er også 70 pro­sent av ak­sje­ne i Cow­orx AS, mens Ter­je Klung­land sit­ter på de res­te­ren­de 30 pro­sen­te­ne.

Dri­ve­nes skri­ver det­te i en sms til Fædre­lands­ven­nen:

– Vel­dig glad for at Spare­bank 1 Sr-bank vil inn­gå en så stor og vik­tig av­ta­le med Cow­orx, og at de bi­drar til økt grün­der­virk­som­het i re­gio­nen! Det er skjedd utro­lig mye rundt grün­der-nett­ver­ket på Cow­orx si­den opp­star­ten for ett år si­den, og jeg må også få be­røm­me ar­bei­det som Ter­je Klung­land og res­ten av team­et på Cow­orx gjør. Det blir lagt mer­ke til både lo­kalt og na­sjo­nalt!

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Leif Pe­der­sen (t.v.) er le­der for be­drifts­mar­ke­det hos Spare­bank 1 Sr-bank på Agder, mens Ter­je Klung­land er dag­lig le­der (og «pro­pell») hos grün­der­kol­lek­ti­vet Cow­orx. Her har de nett­opp un­der­teg­net av­ta­le og er gla­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.