For noen har vi ikke be­hand­ling.

Både psy­kia­tri­en og barne­ver­net ved­går at det fin­nes en del unge med psy­kis­ke li­del­ser som fal­ler mel­lom fle­re sto­ler.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - TEKST: FRANK MERSLAND frank.mersland@fvn.no TEKST: CONNIE BENTZRUD connie.bentzrud@fvn.no

De er man­ge. Og de har det vondt. Unge sør­len­din­ger som sli­ter med sin psy­kis­ke helse ut­ford­rer hjelpe­ap­pa­ra­tet i lands­de­len.

– Man­ge av dem som ska­der seg sjøl har vi god hjelp til. De pro­fit­te­rer på syke­hu­sets fore­byg­ging, ut­red­ning og be­hand­ling av psy­kis­ke li­del­ser. Men det gjel­der ikke alle. For noen har vi ikke be­hand­ling i det hele tatt. Slik er det i alle fall in­nen­for bar­ne- og ung­doms­fel­tet, sier psy­ko­log Arn­stein Søy­land ved Abup (Av­de­ling for barn og un­ges psy­kis­ke helse).

DYNA OVER HODET

De sis­te åre­ne har nød­eta­te­ne i lands­de­len opp­levd en øk­ning i an­tall ut­ryk­nin­ger til unge som sli­ter psy­kisk. Fle­re av dem er gjen­gan­ge­re og man­ge tyr til dras­tis­ke virke­mid­ler for­di de opp­le­ver til­væ­rel­sen som håp­løs. Over­dose av tab­let­ter, trus­ler om å hop­pe og and­re ty­per selv­ska­ding ut­gjør en be­ty­de­lig del av hver­da­gen til dem som job­ber i første­lin­ja.

– For en ti års tid si­den var det kan­skje slik at man­ge av de unge som had­de pro­ble­mer tyd­de til rus og kri­mi­na­li­tet. Nå opp­le­ver vi at fle­re av de unge i ste­det «drar dyna over hodet» og blir psy­kisk syke, sier nest­le­der i Kristiansand barne­vern Hei­di Bea­te Salve­sen.

Kristiansand kom­mu­ne har de sis­te tre åre­ne gjen­nom­ført et pi­lot­pro­sjekt som he­ter Akutt­pro­sjek­tet. Her sam­ar­bei­der barne­vern, bar­ne- ung­doms og fa­mi­lie­eta­ten og Sør­lan­det syke­hus. Pro­sjek­tet åp­ner blant an­net for de­ling av taus­hets­be­lagt in­for­ma­sjon mel­lom de in­volver­te eta­te­ne i akut­te en­kelt­sa­ker.

Hoved­hen­sik­ten med pro­sjek­tet er å fin­ne det best eg­ne­de helse- el­ler om­sorgs­til­bu­det til unge men­nes­ker med akut­te ut­ford­rin­ger.

Både Søy­land og Salve­sen sit­ter sen­tralt i det­te sam­ar­beids­pro­sjek­tet.

– Når nød­eta­te­ne ryk­ker ut til en si­tua­sjon som in­volve­rer et ungt men­nes­ke, kjen­ner vi ofte per­sonen og fa­mi­lie­si­tua­sjo­nen. Fra syke­hu­sets stå­sted er det van­ligs­te at man blir frem­satt for en vur­de­ring på lege­vak­ta.

Ung­dom­mer som opp­le­ver en akutt kri­se hav­ner også ofte på barne­verns­vak­ta. Der er det litt and­re me­ka­nis­mer som trer i kraft.

– Vi har et an­net lov­verk å forholde oss til. Når det an­sat­te på barne­verns­vak­ta kom­mer i kon­takt med fa­mi­li­en til ung­dom­men vur­de­rer vi om det er akutt fare for liv el­ler helse til bar­na. Hvis ikke det er det, vur­de­rer vi om bar­net el­ler ung­dom­men har best av å flyt­te hjem til for­eld­re el­ler om det bes­te er å fin­ne et be­red­skaps­hjem el­ler en in­sti­tu­sjons­plass. Hvis vi tror det er fare for li­vet el­ler hel­sa til den unge tar vi kon­takt med lege­vak­st­le­gen, sier Salve­sen.

An­tal­let in­sti­tu­sjons­plas­ser for barn og unge in­nen psy­kisk helse­vern, er mer enn hal­vert de sis­te åre­ne. Sam­ti­dig har øk­nin­gen i an­tall po­li­kli­nis­ke kon­sul­ta­sjo­ner nær­mest eks­plo­dert (se il­lust­ra­sjon til høy­re).

MEL­LOM TO STO­LER

Det fin­nes en rek­ke unge sør­len­din­ger som med jev­ne mel­lom­rom kom­mer i kon­takt med fag­per­sone­ne i Akutt­pro­sjek­tet. For man­ge av de unge som opp­le­ver ut­ford­rin­ger i for­hold til sin egen psy­kis­ke helse hen­ger det ofte sam­men med om­sorgs­si­tua­sjo­nen. Det kan være ele­men­ter i om­sorgs­si­tua­sjo­nen som ut­lø­ser psy­kisk uhelse, men det kan også være at psy­kisk uhelse ut­ford­rer om­sorgs­si­tua­sjo­nen.

– Det blir ofte spørs­mål om høna el­ler eg­get. Hva er det som ut­lø­ser hva, sier Søy­land.

– Hva skjer der­som dere kom­mer i kon­takt med unge som er i grå­sona psy­kisk?

– Di­lem­ma­et er om­sorg kon­tra psy­kisk helse. Lege­vakts­le­gen skal av­gjø­re om det er be­hov for psy­kisk hjelp. Vi hav­ner noen gan­ger i den si­tua­sjo­nen at barne­ver­net me­ner at ung­dom­men ikke er frisk nok til å sen­des hjem, mens helse­ve­se­net kan mene at det ikke fore­lig­ger noen psy­kisk li­del­se som kan be­hand­les. Dis­se unge men­nes­ke­ne hav­ner mel­lom to sto­ler, sier Søy­land.

IN­GEN SKAL BO På SYKE­HUS

– Hvor­dan kan en da for­kla­re til om­gi­vel- sene at det bes­te al­ter­na­ti­vet er å sen­de de unge til­ba­ke til hjem­met sitt, gang etter gang?

– Hvis det skjer, så ten­ker jeg at det for­hå­pent­lig­vis er den bes­te løs­nin­gen vi har å til­by. Det er ikke sik­kert det er et godt til­bud, men det kan være at al­ter­na­ti­ve­ne er dår­li­ge­re. Noen av de unge med psy­kis­ke li­del­ser vil kan­skje ikke pro­fi­te­re be­hand­lin­gen vi kan til­by, el­ler så vet vi at be­hand­lin­gen vil ta lang tid. De må li­ke­vel bo et sted. Psy­kisk helse­vern og syke­hus i Nor­ge har blitt ty­de­li­ge på at det er in­gen som skal bo på syke­hus len­ger. Og skal man bo på en in­sti­tu­sjon så skal man ikke bo på en helse­in­sti­tu­sjon, sier Søy­land.

– Hvor­dan tet­ter man det­te «hul­let» i be-

hand­lings­til­bu­det?

– Det går an å si at lov­teks­te­ne må end­res. Jeg har sit­tet på man­ge sam­ar­beids­mø­ter med det stat­li­ge barne­ver­net i det sis­te og det er gans­ke ty­de­lig at vi har pres­set lov­ver­ket til det yt­ters­te, sier Søy­land.

SIER FRA SEG OM­SOR­GEN

Det sto­re spørs­må­let er om det går an å tet­te hul­let i be­hand­lings­til­bu­det og li­ke­vel hol­de seg in­nen­for en god etikk og men­neske­ret­tig­he­te­ne. Det gjel­der sær­lig in­nen­for tvangs­be­hand­ling.

– Spørs­må­let blir da om vi skal tvin­ge deg inn i en be­hand­lings­form som ikke nyt­ter el­ler skal vi for­tet­te å la deg ska­de deg sjøl. Der svin­ger pen­de­len i ves­ten og i den sis­te ti­den har selv­be­stem­mel­sen stått sterkt. Det er full­sten­dig lov­lig å være suici­dal i Nor­ge, det er lov å ta sitt eget liv, men hvis en per­son er suici­dal på grunn av en psy­kisk li­del­se har vi lov til å ta i bruk tvangs­be­hand­ling, sier Søy­land.

TRU­ER MED SELVMORD

De to har vært med på akutt­vur­de­rin­ger av unge hvor for­eld­re sier at «hvis de må ta med seg ung­dom­men hjem, så sier de fra seg om­sor­gen på ste­det». Det­te skjer mens ung­dom­men er til ste­de.

– Det vil jo på­vir­ke den psy­kis­ke hel­sa til ung­dom­men med en gang, sier Søy­land.

Det fin­nes også ek­semp­ler på for­eld­re el­ler ver­ger som ikke tør å ta ung­dom­men med hjem igjen for­di de me­ner det er for far­lig. Både for ung­dom­men og seg selv. Grun­nen til det­te er ofte at ung­dom­me­ne gir ut­trykk for at de vil ta sitt eget liv der­som de sen­des hjem igjen.

– Pro­blem­stil­lin­ge­ne vi har snak­ket om her er vel­dig sam­men­sat­te. Norsk barne­vern­le­der­or­ga­ni­sa­sjon har jevn­li­ge mø­ter med di­rek­to­rat og de­par­te­ment. Den­ne pro­blem­stil­lin­gen har vi tatt opp med dem gjen­tat­te gan­ger. De er vel­dig klar over si­tua­sjo­nen, sier Salve­sen.

FOTO: CONNIE BENTZRUD

Hei­di Bea­te Salve­sen fra Barne­verns­tje­nes­ten, To­ve Skåte fra Bu­f­etat og Arn­stein Søy­land fra Abup er alle re­pre­sen­tert i Akutt­pro­sjek­tet i Kristiansand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.