Vi står ofte i et fryk­te­lig di­lem­ma.

Lege­vakts­le­ge­ne vel­ger ofte å leg­ge inn unge som tru­er med å ta sitt eget liv. I man­ge til­fel­ler er det for å ha ryg­gen fri, i red­sel for at pa­si­en­ten skal gjen­nom­føre trus­le­ne.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - CONNIE BENTZRUD OG FRANK MERSLAND

– Lege­vakts­le­ge­ne står ofte i et fryk­te­lig di­lem­ma, og har ofte be­hov for rygg­dek­ning, sier Dag­finn Haarr, kom­mune­over­lege og over­ord­net fag­lig råd­gi­ver for lege­vak­ta i Kristiansand. For le­ge­ne må føle seg sik­re på at pa­si­en­ten ikke gjør al­vor av trus­le­ne.

– Det er vel­dig frust­re­ren­de for­di man vet at nes­ten uan­sett hva man gjør, så blir det galt. Leg­ger du pa­si­en­ten inn, så vet vi at det kan­skje kan bi­dra til å øke pa­si­en­tens syk­doms­bil­de. Leg­ger vi ikke inn, så kan det være en sjan­se for at pa­si­en­ten tar li­vet av seg.

Lo­ven åp­ner for tvangs­inn­leg­gel­se i psy­kia­tri­en der­som en per­son åpen­bart er al­vor­lig psy­kisk syk. Men Haarr me­ner den grup­pen unge men­nes­ker som ska­der seg selv el­ler tru­er med å ta li­vet sitt, helt åpen­bart tren­ger noe helt an­net.

– Hva er det de tren­ger?

– Om­sorg og re­la­sjon, alle dis­se pa­si­en­te­ne etter­ly­ser gjen­nom sine hand­lin­ger en sta­bil re­la­sjon. Så hvis vi kan være vel­dig om­hyg­ge­li­ge med å prø­ve å sat­se på å fin­ne flin­ke voks­ne men­nes­ker som kan etab­le­re en sta­bil re­la­sjon, så hjel­per det også. Men, det er in­gen «quick fix».

«BARSK» OM­SORG

Også Haarr me­ner det er få mu­lig­he­ter i lov­ver­ket som åp­ner for bruk av tvang over­for barn og unge som øns­ker å ska­de seg selv. Sær­lig me­ner han barne­vern­lo­ven bur­de ha gitt fle­re mu­lig­he­ter til «barsk om­sorg» for ek­sem­pel ved å hol­de bar­na til­ba­ke når de er mest ut­satt.

– Når det gjel­der barne­verns­tje­nes­ten så mang­ler vi noe, for der er reg­le­ne for tvangs­bruk an­ta­ke­lig for snev­re til å fan­ge

❞ Vi i kom­mu­nen vil ikke, og øns­ker ikke å ha tvangs­mid­ler, og det er jo ho­ved­re­ge­len. Men så er jo spørs­må­let, kan man løse det­te på en el­ler an­nen for­nuf­tig måte?

opp den­ne ty­pen at­ferd og pa­si­en­ter. Det bur­de vært mu­lig for barne­verns­tje­nes­ten å gi den­ne «bars­ke om­sor­gen», men de må en hjem­mel for det. Og her er det fryk­te­lig strengt. Hvis en sånn sak kom­mer for fyl­kes­nemn­da, og de sier «nei, den­ne tvangs­bru­ken var ikke in­nen­for lo­ven», så skal det ikke ut­øves tvangs­bruk. Det har vi opp­levd i man­ge sa­ker at da sit­ter barne­ver­net og er egent­lig makt­stjå­let når de prø­ver å skjer­me en ung­dom mot seg selv.

– Vi i kom­mu­nen vil ikke, og øns­ker ikke å ha tvangs­mid­ler, og det er jo ho­ved­re­ge­len. Men så er jo spørs­må­let, kan man løse det­te på en el­ler an­nen for­nuf­tig måte? Jeg har ikke løs­nin­gen, og had­de det vært en så had­de noen fun­net den for len­ge si­den. – Hvem skal fin­ne den?

– Det­te er et po­li­tisk spørs­mål, så hvis barne­mi­nis­te­ren kan kom­me på ba­nen, set­te seg grun­dig inn i noen en­kelt­sa­ker, og se om det er mu­lig å jus­te­re lov­ver­ket litt, så had­de det vært vel­dig fint.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.