UTENRIKS

Euro­pas for­søk på å få Nord-afri­ka til å kon­trol­le­re sine gren­ser har ikke hatt noen syn­lig ef­fekt.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Yt­ter­li­ge­re 22 mi­gran­ter mis­tet ny­lig li­vet da de for­søk­te å kom­me seg til Euro­pa fra Li­bya, men de døde ikke av druk­ning som så man­ge and­re. De rakk fak­tisk ald­ri å kom­me seg ut på Mid­del­ha­vet.

I ste­det ble de drept i en skudd­veks­ling ved kys­ten. Iføl­ge IOM, FNS or­ga­ni­sa­sjon for mi­gra­sjon, var det ri­va­li­se­ren­de grup­per av men­neske­smug­le­re som åpnet ild mot hver­and­re i en in­tern kamp for kon­trol­len over et yt­terst lu­kra­tivt mar­ked.

IOM me­ner at det er nok et tegn på at men­neske­smug­lin­gen øker i Li­bya, og at det har ført til økt kon­kur­ran­se.

15.760 ER REDDET

– Det ska­per alle mu­li­ge for­mer for ak­ti­vi- te­ter i smug­ler­in­du­stri­en, og til­syne­la­ten­de har det nå nådd et nivå hvor vi ser vol­de­li­ge skudd­veks­lin­ger, sa Jo­el Mill­man, tal­s­per­son for IOM, un­der et presse­møte i Genè­ve. I årets førs­te to må­ne­der har 15.760 mi­gran­ter og flykt­nin­ger blitt sam­let opp av euro­pe­is­ke red­nings­opp­drag i Mid­del­ha­vet. Det er en øk­ning på 50 pro­sent i for­hold til ja­nu­ar og fe­bru­ar 2016.

Og som i fjor er ruta sær­de­les ri­si­ka­bel. 477 døde mi­gran­ter har blitt hen­tet opp av Mid­del­ha­vet i 2017, mens yt­ter­li­ge­re 140 har blitt skyl­let opp langs den li­bys­ke kys­ten.

Der­med er det in­gen­ting som inn­til vi­de­re ty­der på at EUS pla­ner for å brem­se mi­gra­sjo­nen fra Afri­ka har vært noen suk­sess. Etter re­kord­året 2016, hvor det an­kom 181.000 mi­gran­ter og flykt­nin­ger til Ita­lia fra Nord-afri­ka, sat­te Eu-le­der­ne seg en klar mål­set­ting om å få brem­set mi­gra­sjo­nen.

– Vi skal kla­re å luk­ke den­ne bak­dø­ren inn i Euro­pa, sa Dan­marks stats­mi­nis­ter Lars Løk­ke Ras­mus­sen un­der Eu-topp­mø­tet på Mal­ta i star­ten av fe­bru­ar.

– KOMPLETT KAOS

Som­mer­en 2015 sat­te EU i gang «Ope­ra­tion Sop­hia», hvor euro­pe­is­ke flåte­far­tøy­er ble satt i ar­beid i Mid­del­ha­vet. Opp­dra­get gikk ut på å brem­se men­neske­smug­lin­gen fra Nord-afri­ka, men den har ikke kun­net vise til noen kon­kre­te re­sul­ta­ter. Krigs­ski­pe­ne har i ste­det endt opp med å fun­ge­re som red­nings­skøy­ter som sam­ler mi­gran­ter opp fra ha­vet.

Der­for vil Eu-le­der­ne flyt­te kam­pen mot men­neske­smug­ler­ne på land, i Afri­ka, og det har blitt satt unna 200 mil­lio­ner euro (om­trent 1,85 mil­li­ar­der kro­ner) til for­må­let.

På Eu-topp­mø­tet på Mal­ta ble de eni­ge om fle­re «akut­te, ope­ra­sjo­nel­le til­tak» som sær­lig hand­let om å pres­se Li­bya til å øke sin grense­kon­troll og støt­te inn­sat­sen for tre­ning av lan­dets kyst­vakt.

Re­elt er det imid­ler­tid snakk om EU­støt­te til en inn­sats som land som Ita­lia og Stor­bri­tan­nia har vært i gang med len­ge – uten at det har hatt noen slags syn­lig ef­fekt på men­neske­smug­lin­gen.

Pro­ble­met er at myn­dig­he­te­ne Euro­pa skal sam­ar­bei­de med ikke har kon­troll over mye i det kon­flikt­ram­me­de Li­bya. Det frem­går ty­de­lig i en hem­me­lig­stemp­let Eu-rap­port som ble ut­ar­bei­det i for­kant av topp­mø­tet på Mal­ta og som ny­lig ble lek­ket til pres­sen.

I rap­por­ten frem­he­ver EUS spe­sia­lis­ter fra det sær­li­ge grense­opp­dra­get for Li­bya alle sine opp­lys­nin­ger om Li­byas sik­ker­hets­ap­pa­rat og grense­kon­troll. Det frem­går blant an­net at hæ­ren «ikke har komplett kon­troll» over 80 pro­sent av sine styr­ker, mens grense­kon­trol­len «er i en til­stand av komplett kaos».

Po­li­ti­ets en­het mot ulov­lig im­mi­gra­sjon «har sto­re vans­ke­lig­he­ter med å ut­øve sin auto­ri­tet» uten­for sine

FOTO: NTB SCANPIX

De ven­ter på hjelp uten­for kys­ten av Li­bya. 477 druk­ne­de mi­gra­net er tatt opp av Mid­del­ha­vet hit­til i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.