Nøtt i øst

Først var det høy­blok­ker i Kvad­ra­tu­ren. Så kom for­sla­get om en mid­dels stor by rundt Kor­svik­fjor­den. Skul­le vi hel­ler snak­ke om pro­ble­met?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Kristiansand vokser seg stør­re, med el­ler uten til­fang av av­vik­lings­mod­ne nabo­kom­mu­ner. Der­for er det be­hov for å plan­leg­ge og be­byg­ge nye om­rå­der og å om­dis­po­ne­re ek­sis­te­ren­de area­ler. Og pla­ne­ne er man­ge. Både i høy­den og bred­den ten­kes det dris­tig og stort. Over det hele hvi­ler klima­bu­det. Vi skal bo tet­te­re og rei­se mind­re. Sta­ten pas­ser på med pisk og gule­røt­ter gjen­nom en by­miljø­av­ta­le som visst­nok skal for­ster­kes til en by­ut­vik­lings­av­ta­le, hva den måt­te bære med seg.

Men det går så som så, sær­lig på Kris­tian­sands øst­flan­ke. Som en sis­te synd før al­vo­ret tok plass, til­lot by­ens po­li­ti­ke­re seg å gå for Ham­re­vann-ut­byg­gin­gen. Med den ble det ald­ri for­fat­te­de mot­to­et for ut­vik­lin­gen av by­ens øst-akse enda en gang be­kref­tet: Fremad i alle ret­nin­ger.

For slik har den­ne de­len av Kristiansand blitt byg­get ut i spredt or­den: Felt for felt langs kyst­vei­en til Tøm­mer­stø, i bol­ker fra Hå­nes over heia mot Hamre­san­den, og en­de­lig med et av Nor­dens mest om­tal­te næ­rings- og han­dels­om­rå­der i Sør­lands­par­ken, nå etter hvert med bo­lig­støt­te fra Lau­vå­sen og Ham­re­vann.

Mens det i vest er lett å se et ur­bant tyngde­punkt ut­vik­le seg der Vågs­bygd­vei­en krys­ser ak­sen Lum­ber-vågs­bygd sen­ter, er noe til­sva­ren­de bare teo­re­tisk mu­lig i øst. Vel lø­per alle vei­ene i øst sam­men ved lin­jen Ro­na-ti­me­nes, men tid­li­ge­re for­søk fra kom­mune­plan­leg­ge­re og po­li­ti­ke­re på å peke på det­te om­rå­det som sen­tralak­sen i en ny by­del har ald­ri vun­net ge­hør. Du skal være godt kjent i om­rå­det for å fin­ne til­lø­pet til et slikt sen­ter gjemt bak noe kratt­skog oppe på en hyl­le inn mot Strømme­vei­en. Strøm­me sen­ter fin­nes fak­tisk. D er­med ble også mu­lig­he­te­ne til å leg­ge et by­dels­sen­ter der det ut-

Som svar på klima­ut­ford­rin­ge­ne er det­te dess­ver­re skive­bom.

fra ef­fek­ti­vi­tets- og miljø­hen­syn bur­de lig­ge, nem­lig i Ro­na, skus­let bort. I en tid der trans­port­ar­bei­det skal sta­bi­li­se­res, og helst re­du­se­res, vil­le en slik løs­ning ha vært frem­tids­ret­tet. Had­de kom­mu­nen tid­lig nok også tatt grep om om­rå­det rundt ka­na­len inn mot Drang­s­van­ne­ne, og der­med tvun­get fram en an­nen løs­ning for E18 enn den nå­væ­ren­de brua, kun­ne det­te ha blitt et tjen­lig kol­lek­tiv­knute­punkt og et le­ven­de og flott by­om­rå­de rundt et spen­nen­de vann­speil. N å er det i ste­det fritt fram for nye ide­er. En av dem er lan­sert av ar­ki­tekt­fir­ma­et Troll­vegg, som øns­ker å ut­vik­le et nytt ur­bant tyngde­punkt rundt Kor­svik. Det er mye godt å si om den ide­en. Den brin­ger be­byg­gel­sen ned til sjø­en igjen, strand­sone­sta­li­nis­mens tid er ty­de­lig­vis omme, og den ryd­der også opp i et om­rå­de med til­løp til by­preg uten fast form.

Men som svar på klima­ut­ford­rin­ge­ne er det­te dess­ver­re skive­bom. Å byg­ge en ny by, som skal ha sen­ter­funk­sjo­ner for Kristiansand øst, så langt fra sen­ter­lin­jen langs E18 vil ska­pe en mas­se eks­tra trans­port­ar­beid inn mot de al­le­re­de ut­byg­de om­rå­de­ne len­ger inn i by­de­len. Klima­ef­fek­ten vil an­ta­ke­lig bli ne­ga­tiv, og kam­pen mel­lom tyngde­punk­te­ne i øst ver­re enn før. Det er selv­føl­ge­lig hyg­ge­lig å ten­ke på at be­boer­ne av den nye byen kun­ne ta bå­ten inn til Kvad­ra­tu­ren, der­som det var dit de skul­le, men det er ikke slik vi lø­ser de sto­re ut­ford­rin­ge­ne. I Aren­dal, Kris­tian­sund og Stock­holm put­rer bå­ter over sund og fjor­der mel­lom by­de­le­ne, og i Oslo brin­ger bå­ten pend­le­re til og fra Nes­odd­lan­det i sør. Men in­gen av dis­se til­ta­ke­ne lø­ser sto- re struk­tu­rel­le ut­ford­rin­ger. F or det er det Kristiansand står over­for, hvor­dan få or­den i mang­fol­det på øst­flan­ken. Da er ikke båt og en mo­der­ne mega-ut­havn løs­nin­gen. Da­gens trans­port­årer føl­ger land­jor­den, og vi­de­re be­byg­gel­ses­løs­nin­ger må i ho­ved­sak støt­te dis­se. Det vil nep­pe hel­ler set­tes opp båt for å hjel­pe de man­ge tu­sen som dag­lig skal på jobb i og rundt Sør­lands­par­ken, el­ler an­nen­steds uten­for Kvad­ra­tu­ren. Kor­s­vik­byen har etter hva jeg le­ser vakt be­geist­ring blant fle­re av Kris­tian­sands po­li­ti­ke­re. De må gjer­ne hol­de på den gode stem­nin­gen. Det kan bli fint nok med litt mer by­be­byg­gel­se i strand­so­nen, men nøt­ta i øst må knek­kes på an­net vis enn ved å set­te seg på tram­men i Kor­svik og myse mot påske­sol og for­fø­ren­de ar­ki­tekt­skis­ser.

FOTO: ANDERS MARTINSEN

Pla­ne­ne er man­ge. Både i høy­den og bred­den ten­kes det dris­tig og stort. Over det hele hvi­ler klima­bu­det, skri­ver Knud­sen. Bil­det vi­ser Kristiansand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.