Uvet­tig ral­ly­pub­li­kum

Faedrelandsvennen - - MENING -

I etter­kant av sprintral­ly­et ”Vårslep­pet 2017” på Lis­ta ny­lig, er det frem­kom­met be­ret­ti­get kri­tikk mot uvet­tig opp­før­sel fra en del av pub­li­kum.

●● Mo­tor­sport er både spen­nen­de og un­der­hol­den­de, men langt fra ufar­lig. Der­for er del­ta­ker­ne godt be­skyt­tet med brann­sik­re kjøre­dres­ser og an­net sik­ker­hets­ut­styr. Og bi­le­ne er bl.a. ustyrt med so­li­de velte­bøy­ler, brannsluk­kings­sys­tem osv.

Alt det­te for å høy­ne sik­ker­he­ten mest mu­lig for del­ta­ker­ne.

Da er det synd og unød­ven­dig der­som uvet­ti­ge pub­li­kum­me­re skal få øde­leg­ge hele ar­ran­ge­men­tet slik at det ikke blir noe vår­slepp-ral­ly de kom­men­de år. Det bur­de være unød­ven­dig å be­las­te ar­ran­gø­ren med hundre­vis av vakt­mann­ska­per.

Å gi seg til å spa­sere i en av­stengt ral­ly-løy­pe er en ge­di­gen risiko-sport. Del­ta­ker­ne reg­ner med stengt løy­pe og fri vei, og kjø­rer der­et­ter.

Li­ke­ens det van­vit­tig å stil­le seg ube­skyt­tet i en yt­ter­sving. De fles­te har vel sett på TV hvor langt en bil kan fly hvis den skjæ­rer ut og fø­re­ren mis­ter kon­trol­len. Da kan en løps­bil plut­se­lig bli et livs­far­lig draps­vå­pen der­som den lan­der blant pub­li­kum, og fø­re­ren en uskyl­dig mor­der!

I det hele tatt – ikke stå for nær­me selve løy­pa. Finn et pas­sen­de og trygt sted, gjer­ne på en fjell­knaus el­ler lig­nen­de, og kom deg på plass i god tid før lø­pet star­ter!

Mo­tor­sport er ver­dens mest un­der­hol­den­de og spen­nen­de sport, la oss alle bi­dra til at den også blir en mest mu­lig trygg og sik­ker sport – både for del­ta­ke­re og pub­li­kum. ODD M. DJØSELAND, li­sen­siert kapp­kjø­rer

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.