Bil­li­ge po­eng om gra­tis­ar­beid

Faedrelandsvennen - - MENING - SVEN EGIL OMDAL KA­RI HENRIKSEN, stor­tings­re­pre­sen­tant Ap Vest-agder

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Kris­tin Sko­gen Lund for­sik­rer i Fædre­lands­ven­nen 5. april at det er ”klin­ken­de klart” at NHO ikke øns­ker et ar­beids­liv hvor folk job­ber gra­tis. Det er be­tryg­gen­de å høre.

●● Fullt så be­tryg­gen­de er det ikke at hun to­talt over­ser at min Fri­penn-kom­men­tar lør­dag 1. april ikke hand­let om arbeidslivet ge­ne­relt, men om den til­ta­ken­de tendens til å lok­ke unge inn i uløn­ne­te in­tern­ships, el­ler prak­sis­plas­ser.

Fak­tisk er det gans­ke uro­vek­ken­de at hun ikke kom­men­te­rer si­ta­tet jeg gjen­ga fra NHOS kom­pe­tanse­di­rek­tør, Are Tur­mo, som til Uni­ver­si­tas sa at ”det er en god investering å job­be gra­tis”. Er det egent­lig så klin­ken­de klart at NHO er imot en slik ord­ning?

Sko­gen Lund skri­ver at NHO øns­ker ”en ord­ning for uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler med stu­die­po­eng­gi­ven­de prak­sis”. Kan vi reg­ne med at hun vil pro­te­ste­re mot at In­no­va­sjon Nor­ge for ti­den sø­ker etter prak­ti­kan­ter til åtte kon­to­rer rundt om i ver­den, alle uten lønn, og så vidt jeg kan se av ut­lys­nin­gen, uten stu­die­po­eng? NHO er tungt re­pre­sen­tert i de sty­ren­de or­ga­ner i In­no­va­sjon Nor­ge.

Blant opp­ga­ve­ne som er skis­sert for prak­ti­kan­ten i Ca­pe Town/nai­ro­bi er den­ne: ”Kart­leg­ging av Fin­tech-mil­jø­ene i Sør- og Øst-afri­ka og vur­de­re for­ret­nings­mu­lig­he­ter for nors­ke ak­tø­rer re­la­tert til dis­se.” Er ikke det verdt noen kro­ner?

Sko­gen Lund skri­ver at ”hvor­dan ver­den er, og hvor­dan Sven Egil Omdal øns­ker at den skal være, er ty­de­lig­vis to for­skjel­li­ge ting”. Det er en pre­sis ob­ser­va­sjon. Der­for for­sø­ker jeg også å gjø­re med noe av det som ikke er godt nok. Det er 30 år si­den jeg, som le­der i Norsk Jour­na­list­lag, var med på å få på plass en av­ta­le om at jour­na­list­stu­den­ter skal ha lønn i prak­sis­pe­rio­de­ne. I 2013 vis­te en gjen­nom­gang av stu­die­ne ved fa­kul­tet for sam­funns­fag ved Høg­sko­len i Oslo og Akers­hus at bare én av de sju ut- dan­nin­ge­ne har lønn i prak­sis­ti­den. Det er jour­na­list­ut­dan­nin­gen. Støt­ter Sko­gen Lund kra­vet i Euro­pean Qua­li­ty Char­ter on In­tern­ships and App­ren­ticeships, ut­for­met av Euro­pean Youth Fo­rum, om at alle som ut­fø­rer et ar­beid, også stu­den­ter, skal ha lønn for stre­vet?

Jeg skrev om hvor­dan gra­tis­ar­beid, mid­ler­ti­di­ge kon­trak­ter og usik­re ar­beids­for­hold brer om seg i Euro­pa, noe NHO er nødt til å kjen­ne til gjen­nom sine in­ter­na­sjo­na­le kon­tak­ter. I mot­satt fall kan jeg hjel­pe hen­ne med be­ty­de­li­ge meng­der lit­te­ra­tur.

Sko­gen Lund åp­ner sitt inn­legg med en på­stand om at jeg slur­ver mye for ti­den, og av­slut­ter med å an­kla­ge meg for å være ure­de­lig. Mel­lom dis­se an­gre­pe­ne fant hun ikke plass til en enes­te gjen­dri­vel­se av mine fak­tis­ke på­stan­der. ne er vik­ti­ge ak­tø­rer i det lo­ka­le be­red­skaps­ar­bei­det. De kjen­ner de lo­ka­le for­hol­de­ne, er fag­lig ster­ke og har evne og ka­pa­si­tet til å le­ve­re un­der nær sagt alle vær­for­hold. Fri­vil­lig­he­ten er en vik­tig del av den sam­le­de be­red­ska­pen.

De bør der­for in­klu­de­res i tre­ning og de­brif med lo­kalt po­li­ti, på den må­ten blir alle bed­re.

Vi kan ta fe­rie i trygg for­viss­ning om at noen er der for oss. En­ten til sjøs el­ler fjells. Vi skyl­der dem en stor takk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.