Skal man kun­ne kjø­re så fort man vil i skjær­går­den?

Faedrelandsvennen - - MENING - HEL­GE QUIDDING TORHILD AU­STAD, Ose

Det kan ikke ak­sep­te­res at lo­ven om vannscooterkjøring opp­he­ves uten at det set­tes inn and­re til­tak som for­byr den uvet­ti­ge farts­gal­ska­pen som på­går i skjær­går­den.

●● Det hol­der ikke bare å hen­vi­se til at kom­mu­ne­ne selv kan vel­ge hva de vil gjø­re.

De ek­sis­te­ren­de lo­ver om ferd­sel til sjøs ble la­get i en helt an­nen tid, da fri­tids­bå­ter had­de en svært lav has­tig­het. Det som ble be­teg­net som sne­kke­fart var om­kring 7-10 knop, og på sam­me tid var nor­mal­has­tig­het for nytte­far­tøy­er i om­rå­det 15 knop. Has­tig­het for nytte­far­tøy­er knyt­tet til vare­trans­port er i dag ikke ve­sent­lig høy­ere enn før, mens den for pas­sa­sjer­fer­ger har økt en god del. For fri­tids­bå­ter der­imot, er end­rin­gen ra­di­kal – fra sne­kke­fart i gam­le da­ger opp til 30 knop for sto­re fa­mi­lie­bå­ter, og det re­kla­me­res for salg av sto­re rib’er med topp­has­tig­het på 60-100 knop – og det sam­me for vann­scoo­te­re. Vi snak­ker da alt­så om mak­si­mal­has­tig­he­ter på over 150 km/t - noe man ikke en­gang har lov til å kjø­re med bil på mo­tor­vei!

Selv om man ser bort fra topp­has­tig­het, er det ikke uvan­lig å se den­ne type far­tøy­er tett på land i has­tig­he­ter på opp mot 50 knop (90 km/t).

Å sam­men­lig­ne vann­scoo­ter med and­re lyst­far­tøy­er kan ha noe for seg, men da må det set­tes inn ge­ne­rel­le til­tak mot uvet­tig høy has­tig­het.

Med en fri­slipp av lo­ven slik re­gje­rin­gen øns­ker det, ri­si­ke­re vi at far­tøy­er kan kjø­re i nær­mest ube­gren­set has­tig­het inn­til 50 me­ter fra land, og det kan da ikke være me­nin­gen!

For noen år si­den for­søk­te man å inn­føre en lov om farts­be­grens­nin­ger in­nen­skjærs, men den gang la­get man et så ri­gid lov­verk at det hind­ret nytte­tra­fik­ken, og lo­ven ble truk­ket til­ba­ke. Det man nå bør gjø­re er å set­te farts­be­grens­nin­ger til sjøs som tar ut­gangs­punkt i nett­opp nytte­tra­fik­ken.

Et slik for­slag kan være at det etab­le­res en ge­ne­rell farts­gren­se for ind­re far­vann, med lo­ka­le til­pas­nin­ger knyt­tet til nytte­tra­fikk. Has­tig­he­ten kan (ek­sem­pel­vis) set­tes til 15 knop i en mi­ni­mum av­stand av 100 me­ter fra land, hol­mer og skjær og 5 knop in­nen­for 100 me­ter. Det etab­le­res egne le­der for fer­ge og nytte­tra­fikk, som mer­kes i kart og pub­li­ka­sjo­ner med has­tig­het til­pas­ses lo­ka­le be­stem­mel­ser. Der det er be­hov for la­ve­re farts­gren­ser enn den ge­ne­rel­le gren­sen, mer­kes det­te med skilt.

Pro­ble­met løst! no inn i påske­høg­tida og krys­sar fing­ra­ne for at Ose hel­ler ikkje i år blir eit tal på ulyk­kes­ta­ti­stik­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.