Mind­re buss­mo­del­ler?

Faedrelandsvennen - - MENING - SVEIN GITLESTAD

I et inn­legg 29.03 skri­ver Øy­vind Hva­len om de ob­ser­va­sjo­ner han har gjort, og som er helt åpen­ba­re for dem som leg­ger mer­ke til slikt:

●● Det går man­ge sto­re bus­ser med yt­terst få pas­sa­sje­rer uten­om rush­ti­den til alle by­de­ler, der mind­re buss­mo­del­ler had­de vært rik­ti­ge­re i et øko­no­misk og miljø­mes­sig per­spek­tiv. Så hvor­for gjør ikke buss-sel­ska­pe­ne noe med det? Fly­sel­ska­pe­ne er dyk­ti­ge til å til­pas­se fly­ty­pen til tra­fikk­grunn­la­get - de er opp­tatt av sete­be­legg og øko­no­mi. Buss­sel­ska­pe­ne har ty­de­lig­vis mye å lære. Kan­skje stil­les det feil krav til den­ne sub­si­di­er­te næ­rin­gen?

Det er for ti­den stort fo­kus på kol­lek­tiv­trans­por­ten i Kristiansand. Nye grep plan­leg­ges for å bed­re bus­se­nes frem­kom­me­lig­het slik at de blir mer at­trak­ti­ve å be­nyt­te. Si­den Kvad­ra­tu­rens ga­ter ikke ble plan­lagt for da­gens sto­re bus­ser, så blir jo spørs­må­let om det ikke er bed­re å til­pas­se bus­se­ne til ga­te­ne. Alle ru­ter går jo via sen­trum, og svin­ge­ne er så pro­ble­ma­tis­ke at bus­se­ne kom­mer over i and­re kjøre­ba­ner. By­ens bre­des­te gate, Fest­nings­gata, ble i sin tid sterkt ut­vi­det for nett­opp å ta unna øken­de tra­fikk. I dag har man pres­tert å snev­re den inn med den nye ned­kjør­se­len til torv­par­ke­rin­gen. Det­te kun­ne blitt en ho­ved­åre for bus­se­ne med sin sen­tra­le plas­se­ring.

Ny­lig fikk vi de­mon­strert små selv­gå­en­de bus­ser i Kristiansand som eg­ner seg yp­per­lig i tran­ge by­ga­ter, ek­sem­pel­vis som ring­buss i Kvad­ra­tu­ren. Et fram­tids­sce­na­rio, rik­tig­nok. Men det fin­nes man­ge mind­re buss­mo­del­ler som kun­ne tas i bruk på or­di­næ­re ru­ter i dag, med hyp­pi­ge­re av­gan­ger og noen fle­re bus­ser i rush­ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.