Farts­gren­sa for­bi Ose

Faedrelandsvennen - - MENING -

Pre­sti­sje el­ler tra­fikk­trygg­leik?

●● For dei av oss som gjen­nom flei­re år har vore en­ga­sjer­te i saka om ned­sett farts­gren­se for­bi Ose, er det vans­ke­leg å tol­ke Veg­ve­se­net sin mang­lan­de re­spons på an­nan måte enn at det­te har ut­vik­la seg til ei ei pre­sti­sje­sak for dei. Gjen­nom munn­lege og skrift­le­ge føre­spur­na­der, avis­inn­legg og det år­le­ge mø­tet mel­lom kom­mu­nen og Veg­ve­se­net har vi gong på gong pei­ka på den far­le­ge tra­fikk­si­tua­sjo­nen som 80-sone gjen­nom det­te ves­le lo­kal­mil­jø­et re­pre­sen­te­rer – utan re­sul­tat.

Ar­gu­men­ta våre bør vere kjen­de:

Der er av- og på­køyrs­ler til bu­tikk, ben­sin­pum­per, Rei­års­vatn hytte­felt, ser­ve­rings­sta­der og se­ver­dig­he­tar – og ikkje minst uover­sikt­le­ge knute­punkt til og frå aust­sida over Ose bru. Mang­lan­de gang- og syk­kel­sti­ar heilt frå Rei­år­fos­sen Cam­ping samt livs­far­le­ge busstopp rett ut i ve­gen gjer for­flyt­nings­ak­ti­vi­te­tar for både mju­ke og har­de tra­fikkan­tar til ein ri­si­ka­bel ma­nø­ver.

Som­mar­se­son­gen med stor fes­ti­valak­ti­vi­tet byr på dei størs­te ut­ford­rin­ga­ne. Det same gjeld helge­tra­fik­ken, ikkje minst påske­ut­far­ten, når hytte­fol­ket har det tra­velt med å kome seg til og frå sine de­sti­na­sjo­nar.

Den ein­as­te re­spon­sen vi har fått frå Veg­ve­se­net i den­ne pro­ses­sen er då vi sam­la ca 300 un­der­skrif­ter til støt­te for farts­re­duk­sjon.

Vi blei då gjort merk­sa­me på at Veg­ve­se­net gjer sine eig­ne vur­de­rin­gar og tek som re­gel ikkje om­syn til ”folk flest”. Med hjar­tet i hal­sen og hat­ten i han­da går vi

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.