Spen­nen­de og un­der­hol­den­de

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

PÅSKEKRIM «Unge in­spek­tør Mor­se»

NRK1

Tid: 13. april kl. 21.20. 2. epi­so­de 14. april kl. 21.20, 3. epi­so­de 15. april kl. 21.25 og 4. epi­so­de 16. april kl. 20.55

Ma­nus: Rus­sell Lewis, ba­sert på Co­lin Dex­ters bok­se­rie

Unge In­spek­tør Mor­se er til­ba­ke med en fjer­de se­song, og mens som­mer­en i 1967 er på hell er det fire nye mys­te­ri­er som skal lø­ses.

I den førs­te epi­so­den må in­spek­tør Ende­a­vour Mor­se (Shaun Evans) og hans kol­le­ga Fre­de­ric Al­bert Thurs­day (Ro­ger Al­lam) ham­le opp med en se­rie­mor­der som druk­ner sine ofre og la­ger døds­mas­ker av an­sik­te­ne de­res. I den and­re epi­so­den må han tak­le både pop­stjer­ner og en kon­ser­va­tiv kris­ten­ak­ti­vist som ser det som sin mi­sjon å gjø­re lan­det an­sten­dig.

I tred­je epi­so­de opp­da­ger Mor­se et unor­malt, høyt an­tall døds­fall i seng num­mer ti på syke­hu­set Cow­ley Ge­ne­ral. Pa­si­en­te­ne på­står at det rå­der en for­ban­nel­se over sen­ga.

I fjer­de og sis­te epi­so­de av se­son­gen, duk­ker det opp nye spor i en fem år gam­mel for­svin­nings­sak, som blant an­net in­volve­rer et atom­kraft­verk. I til­legg sli­ter Mor­se som van­lig med kjær­lig­hets­li­vet.

Se­ri­en byr all­tid på spen­nen­de og in­ter­es­san­te sa­ker, og Mor­se er ak­ku­rat pas­se ek­sen­trisk og bril­jant. Kon­tras­te­ne mel­lom Mor­se og Fri­day, og for­hol­det de­res privat bi­drar til en god per­son­kje­mi og dy­na­mikk. Av og til blir noen av ka­rak­te­re­ne litt for ka­ri­ker­te, men tids­ko­lo­rit­ten er fin, og alt i alt er det­te ab­so­lutt un­der­hol­den­de og spen­nen­de krim.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.