Het thril­ler

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

PÅSKEKRIM «App­le Tree Yard»

TV2

Tid: Se­rie i fire de­ler, vi­ses 10. – 13. april kl. 21.40 Ma­nus: Aman­da Coe, Loui­se Doughty

«App­le Tree Yard» er en psy­ko­lo­gisk thril­ler hvor det går gans­ke hett for seg til ti­der.

Og det bes­te er at det skjer med gans­ke van­li­ge, mid­del­ald­ren­de folk.

Se­ri­en er ba­sert på Loui­se Doughtys best­sel­gen­de bok og hand­ler om Dr. Yvon­ne Car­michael (Emi­ly Wat­son) som er en smart og vel­lyk­ket vi­ten­skaps­kvin­ne. Hun er gift med Ga­ry (Mark Bon­nar) og mor til to voks­ne barn. Hun har imid­ler­tid falt inn i litt traus­te ru­ti­ner, og da hun mø­ter den selv­sik­re og litt mys­tis­ke Mark (Ben Chap­lin) våk­ner fø­lel­ser til live hun ikke en­gang viss­te hun had­de.

De to inn­le­der et li­den­ska­pe­lig og alt­opp­slu­ken­de for­hold, og for førs­te gang i sitt liv fø­ler hun seg spe­si­ell og at noen vir­ke­lig ser hen­ne. Det­te med­fø­rer at hun går over en del gren­ser, som å ha sex på vel­dig of­fent­li­ge ste­der. Men så blir hun ut­satt for en vol­de­lig hand­ling som etter hvert tar en enda mer dra­ma­tisk ven­ding. Plut­se­lig ri­si­ke­rer hun å mis­te alt hun har kjært, og det får hen­ne til å lure på hvor godt hun egent­lig kjen­te Mark.

Se­ri­en er kon­tro­ver­si­ell ved at den por­tret­te­rer en vok­sen kvin­ne med sek­su­el­le lys­ter, og hva som po­ten­si­elt kan skje hvis lys­te­ne tar over for for­nuf­ten. Skue­spil­ler­ne le­ve­rer en svært tro­ver­dig og sterk pre­sta­sjon, og vi fø­ler vir­ke­lig med ho­ved­per­sonen og kon­se­kven­se­ne hun ut­set­tes for etter hen­nes skjebne­svang­re feil­grep.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.