Rea­lis­tisk, men litt kje­de­lig

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

PÅSKEKRIM «Ned­grav­de hem­me­lig­he­ter»

NRK1

Tid: Se­song 2 av den bri­tis­ke BBC­se­ri­en star­ter 10. april kl. 21.30. 2. og 3. epi­so­de sen­des 11. og 12. april. til sam­me tid.

Ma­nus: Chris Lang

Det er ikke all­tid sann­he­ten set­ter deg fri, og noen hem­me­lig­he­ter bør kan­skje for­bli hem­me­li­ge.

Et lik av en mann blir fun­net i et vann, i en kof­fert. 26 år har han lig­get der, skjult fra ver­den. Ko­na og søn­nen viss­te ikke om det had­de skjedd ham noe, el­ler om han for­lot dem. Un­der­sø­kel­ser vi­ser at han ble drept av et kniv­stikk i brys­tet, men hvor­dan skal de fin­ne ut hvem som gjor­de det, og hvor­for etter så lang tid?

Cas­sie Stuart (Ni­cola Wal­ker) og Sunny Kahn (Sanje­ev Bhas­kar) er til­ba­ke som etter­fors­ke­re av uløs­te sa­ker for Scot­land Yard i and­re se­song av «Ned­grav­de hem­me­lig­he­ter» (ori­gi­nal­tit­tel «Un­for­got­ten»). Se­ri­en er skapt av Chris Lang («A Mot­her’s Son»), og er en gans­ke klas­sisk, bri­tisk po­li­ti­se­rie hvor meste­par­ten av hand­lin­gen fore­går rundt Cas­sie og Sunny, og sa­ken de skal løse.

Se­ri­ens ho­ved­styr­ke er at ka­rak­te­re­ne vir­ker tro­ver­di­ge og sce­na­rio­ene som ut­spil­ler seg er vel­dig rea­lis­tis­ke. Men selv om den tar for seg gans­ke mør­ke hen­del­ser og tris­te men­neske­skjeb­ner, er den også varm og rø­ren­de og skild­rer uli­ke men­nes­ke­li­ge re­la­sjo­ner på en fin måte.

Det som trek­ker ned er at ho­ved­per­sone­ne blir litt tam­me. Per­son­kje­mi­en er sånn pas­se, og de frem­står så «van­li­ge» at de ten­de­rer mot det kje­de­li­ge. Hand­lin­gen blir til ti­der også litt lang­tek­ke­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.