Vel­la­get i alle ledd

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

PÅSKEKRIM «Broad­church» se­song 3

NRK1

Tid: Se­rie i åtte de­ler. De to førs­te epi­so­de­ne sen­des 2. påske­dag fra kl. 21.25.

Ma­nus: Chris Chibnall

Se­song tre av Broad­church star­ter dra­ma­tisk med en bru­tal vold­tekt, hvor of­fe­ret nes­ten ikke hus­ker noen ting, og hvor lis­ten over mis­tenk­te er vel­dig lang.

El­lie Mil­ler (Oli­via Cole­man) og Alec Har­dy (Da­vid Ten­nant) har måt­tet tåle mye vondt i lø­pet av de to førs­te se­son­ge­ne, men nå er de til­ba­ke og kla­re for å opp­kla­re nye for­bry­tel­ser.

De­res førs­te ut­ford­ring er å fin­ne ut hvem som over­fal­te Trish (Ju­lie Hes­mond­halgh) på en fest hos et venne­par av hen­ne. Det var over 50 menn på fes­ten, alle kan po­ten­si­elt ha gjort det, in­klu­dert hen­nes eks­mann. Det vir­ker ikke som det er noen vit­ner, og i til­legg vir­ker det som om of­fe­ret hol­der til­ba­ke vik­tig in­for­ma­sjon. Hun vil blant an­net ikke for­tel­le hvem hun sist had­de sex med, og po­li­ti­et be­gyn­ner å lure på hva an­net hun skju­ler.

Den po­pu­læ­re se­ri­en hol­der frem­de­les ko­ken, med ster­ke his­to­ri­er og ka­rak­ter­skild­rin­ger. Den­ne gan­gen tar se­ri­en for seg vold­tekt, spe­si­elt etter­virk­nin­ge­ne og hva vold­tekts­ofre må gå igjen­nom som ube­ha­ge­li­ge un­der­sø­kel­ser og sam­ta­ler med po­li­ti­et. De får også frem hvil­ke hold­nin­ger og for­dom­mer som rå­der hos en­kel­te i sam­fun­net, og skam­men og skyld­fø­lel­sen of­re­ne ofte har. Se­ri­en er vel­la­get i alle ledd, og ikke minst vel­dig spen­nen­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.