Tris­te san­ger som gjør godt

POP/COUNTRY/FOLK Aimee Mann «Men­tal Ill­ness» Su­gar Ego Records

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RUNE SLYNGSTAD

Det er ald­ri for sent å sjek­ke ut ame­ri­kans­ke Aimee Mann. Det­te er hen­nes ni­en­de solo­al­bum, og et av hen­nes bes­te.

På 80-tal­let var hun vo­ka­list i det helt ål­rei­te ban­det Til Tues­day. So­lo­kar­rie­ren hen­nes er minst like glit­ren­de, og nå er det fem år si­den hun ga ut for­ri­ge al­bum, «Char­mer». Men det er ikke man­ge må­ne­der si­den hun sang sa­ti­ris­ke pro­test­lå­ter mot Do­nald Trump. Tit­te­len «Men­tal Ill­ness» kun­ne ha vært lin­ket til val­get av den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten, men når man lyt­ter til teks­te­ne er det helt and­re sa­ker som opp­tar Aimee Mann.

For det­te hand­ler først og fremst om hvor vans­ke­lig det kan være å leve i et for­hold over lang tid. Noen par blir syke av hver­and­re, men er li­ke­vel av­hen­gi­ge av å være i par­for­hol­det. Aimee Mann vel­ter seg i pro­ble­mer, men de tris­te og dem­pe­de san­ge­ne frem­står li­ke­vel som opp­løf­ten­de. Det skyl­des først og fremst at Aimee Mann er så flink til å for­mid­le det hun har på hjer­tet, sam­ti­dig som hun er en så full­endt san­ger og sang­skri­ver.

Hun sier selv at hun var på­vir­ket av soft vest­kyst­pop a la 70-tal­lets myke band og ar­tis­ter som Bre­ad og Dan Fo­gel­berg. Hun har tatt med seg me­lo­diø­si­te­ten de­res inn i den­ne litt dem­pe­de låt­pak­ken. Og Aimee Mann frem­står med det­te al­bu­met som en ar­tist som hol­der sam­me nivå som Caro­le King og Car­ly Si­mon sto for i sine glans­da­ger. Li­ker du re­fe­ran­se­ne, er det bare å la seg rive med i atmo­sfæ­ren og dyr­ke det tris­te. Av og til gjør tris­te san­ger godt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.