50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

7. April 1967

● En ny klubb, Varodd svømme­klubb, er star­tet i Kristiansand. For­post­fekt­nin­ger har på­gått i hele vin­ter og i fe­bru­ar ble sty­ret kon­sti­tu­ert. I lø­pet av fe­bru­ar av­vik­let man to mø­ter for in­ter­es­ser­te med­lem­mer, med kå­se­ri og film om svøm­ming, og opp­slut­nin­gen slut­nin­gen var så god at man be­slut­tet å fin­ne et eg­net sted for tre­ning. Skole­sty­rer Be­ne­stad ved Hau­myr­heia sko­le stil­te seg me­get vel­vil­lig til leie av sko­lens 12.5 me­ters bas­seng. I dag tre­ner klub­bens 50 med­lem­mer med liv og lyst hver tirs­dags­kveld her. r. Klub­bens kon­sti­tu­er­te sty­re be­står står av Ing­var Foss­dal, form., Ragnar Ommundsen, Jens Kr. Søn­der­gaard, , Ka­ri Fos­se­dal, John­ny Ommundsen, Øy­vind Enges­land og Vi­be­ke Ron­de­ll.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.