Ot­to Knud­sen er 80 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

● Adm.dir. Ot­to Knud­sen, Groo­se­vei­en 218, 4879 Grim­stad fyl­ler 80 år 7. april. Ju­bi­lan­ten er tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i in­ves­te­rings­sel­ska­pet Sten­tor Hol­ding AS. Han er nå styre­le­der i Sten­tor, samt i P.M. Da­ni­el­sen Kon­tor­ut­styr AS, In­ven­tum Sør.

Ot­to Kn­ut­sen er ut­dan­net ved svak­strøms­lin­jen på NTH, og ved In­ter­na­tio­nal Insti­tute for Ma­na­ge­ment Devel­op­ment, Pro­gram for Exe­cuti­ve devel­op­ment, i Lau­san­ne. Han var tid­li­ge­re ansatt i Sten­tor AS og dag­lig le­der i Mo­land Auto­ma­tion AS. Fra 1986 var han ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i in­ves­te­rings­sel­ska­pet Sten­tor Hol­ding AS. Han har hatt en rek­ke styre­verv/-le­der­verv, blant an­net i As­plan Viak Sør, Ma­ri­ne Pro­duc­tion AS, In­no­va­sjons­mil­jø AS og Ro­bos­can AS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.