Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Li­ba­non?

2. Var en dame pre­sen­ta­bel når hun i gam­le da­ger var ”i stort toa­lett”?

3. Hva he­ter nabo­byen til Ande­by, i Do­nalds uni­vers?

4. Hva he­ter det irs­ke lav­pris­fly­sel­ska­pet som blant an­net er kjent for sine «krea­ti­ve» ge­by­rer?

5. Hvem lå 2 uker på top­pen av Vg-lis­ta med ”Jeg vil ha en blå bal­long” i 1963?

6. I hvil­ken by kom­mer Avi­sa Nord­land ut?

7. Hva kal­les ka­nal­bå­te­ne i Ve­ne­zia?

8. Hvor fort ro­te­rer en van­lig Lp-pla­te?

9. Hvem var kir­ke- og un­der­vis­nings­mi­nis­ter i re­gje­rin­gen Ei­nar Ger­hard­sen fra 1945 til 1948 og kring­kas­tings­sjef fram til 1962?

10. Hvil­ket en­gelsk fot­ballag blir kalt ”the Red De­vils”?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.