Salve­sen tro­lig al­vor­lig ska­det

Lars-jør­gen Salve­sen måt­te ut med sto­re smer­ter på Start-tre­nin­gen tors­dag. Nå skal klub­ben se etter ny spiss.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HERMAN FOLVIK herman.folvik@fvn.no

– Jeg har vel­dig vondt nå. Det ene kne­et er dob­belt så stort som det and­re. Jeg tar MR så raskt som mu­lig. Det er umu­lig å vite hva det er før bil­det er klart på grunn av he­vel­sen, mel­der Salve­sen, som ikke vil si mer før bil­de­ne er kla­re. De blir mest sann­syn­lig tatt fre­dag mor­gen.

Lars-jør­gen Salve­sen hyl­te av smer­te på tors­da­gens Start-tre­ning. Ska­den skjed­de etter en du­ell med Si­mon Lar­sen helt på tam­pen av økta.

Salve­sen lan­det for­kjært noe som gikk uto­ver kne­et til spyd­spis­sen. Tro­lig er det en vrid­ning.

VIL SE ETTER SPISSER

Stem­nin­gen i grup­pa falt fort og la­get av­slut­tet like godt tre­nin­gen.

Tre­ner Stei­nar Pe­der­sen sam- let grup­pa og ba dem om å hol­de fo­kus vi­de­re. Han vil­le ikke trek­ke ras­ke kon­klu­sjo­ner etter tre­nin­gen.

– Jeg har ikke så mye tan­ker om det ennå. Vi vet ikke sik­kert hvor ille det er. Det tren­ger ikke være så ille. Det er vans­ke­lig å si, sa Start-tre­ne­ren.

Fra før er Las­se Si­gurdsen lang­tids­ska­det. Uduak Ide­mo­kon, Ji­bril Bo­jang og Aus­tin Iken­na for­lot Start i tur og or­den sent i vin­ter.

– Vi vil se om det er noe vi kan kik­ke nær­me­re på med den sår­bar­he­ten vi har på topp nå, for­tel­ler Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen kort tid etter at Salve­sen ble ska­det.

– Be­gyn­te dere å kik­ke al­le­re­de etter at Si­gurdsen ble ska­det?

– Nei, men vi føl­ger all­tid med. Nå må vi på ut­kikk for å se om det er noe å vur­de­re, sva­rer Pe­der­sen.

AGENT HAR NAVN PÅ BLOKKA

Start-tre­ne­ren tok rik­tig­nok kon­takt med Ke­vin In­ge­brigt­sen, sjefs­spei­der og råd­gi­ver i spil­ler­agent­sel­ska­pet «Stars and Fri­ends», tid­li­ge­re i uka.

– Jeg er i dia­log med Stei­nar. Jeg snak­ket først med ham etter at Si­gurdsen ble ska­det. Han har bare har sagt at si­tua­sjo­nen er pre­kær, og at jeg må gi be­skjed om jeg har noen in­ter­es­san­te navn som de kan sjek­ke nær­me- re ut, sier In­ge­brigt­sen.

Han har brukt tid på å sjek­ke al­ter­na­ti­ver den­ne uka, og har no­tert ned navn.

– Jeg har noen in­ter­es­san­te navn på blokka. Men det er ikke noe mer kon­kret enn at vi fort­satt er i en un­der­sø­ken­de fase. Jeg skal snak­ke med Stei­nar igjen nå, jeg viss­te ikke at Salve­sen også har blitt ska­det, sier bro­ren til Rbk-tre­ner Kåre.

ANTWI ENES­TE SPISS

Agen­ten me­ner det er fle­re «mar­ke­der» å se i.

– I noen land der klub­be­ne er dår­li­ge til å be­ta­le, som for ek­sem­pel Is­rael og Ro­ma­nia, er ters­ke­len for å ter­mi­ne­re kon­trak­ter lav. Det er for­di spil­ler­ne ikke får ut­be­talt lønn, så det kan være noen spil­le­re der. El­lers så har du Afri­ka, der lig­ger det all­tid mu­lig­he­ter, sier In­ge­brigt­sen.

Over­gangs­vin­du­et steng­te fre­dag og Start kan kun hen­te spil­le­re som er uten kon­trakt el­ler på ama­tør­kon­trakt. Hvil­ket vil si at sør­len­din­ge­ne må gjø­re et «avan­sert søk».

Nå er Den­nis Antwi enes­te spiss i Starts A-lag. Han har sco­ret ett mål på 12 se­rie­kam­per etter over­gan­gen fra Jerv i fjor som­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.