Ska­den som kan kos­te Start et opp­rykk

Om Lars-jør­gen Salve­sen er lang­tids­ska­det svek­kes Starts opp­rykk­s­sjan­ser be­ty­de­lig. Nå må de gam­ble.

Faedrelandsvennen - - SPORT - SPORTS­LE­DER paal.joer­gen­sen@fvn.no 905 14 446

Hvor uhel­di­ge går det an å være? Spørs­må­let blir ga­ran­tert stilt i Start etter tors­da­gens tre­ning. Der skjed­de det som ab­so­lutt ikke måt­te skje. Lars-jør­gen Salve­sen gikk ned for tel­ling med det som an­ta­ke­lig er en kne­ska­de som set­ter ham uten­for spill en lang pe­rio­de.

●● Had­de du spurt Stei­nar Pe­der­sen el­ler Start-spil­ler­ne om hvem som ab­so­lutt ikke måt­te bli ska­det nå, had­de samt­li­ge pekt på den lys­lug­ge­de Start-spis­sen. Etter at Las­se Si­gurdsen for­svant ut med to brudd i fo­ten mot Fred­rik­stad søn­dag, var klub­ben eks­tra sår­ba­re på spiss­plass. I tur og or­den har la­get kvit­tet seg med Aus­ti­ne Iken­na, Uduak Ide­mo­kon og Ji­bril Bo­jang. Etter Salve­sens ska­de er spis­s­kri­sen to­tal. Start må på spil­ler­jakt. Reg­le­ne sier at de kun kan hen­te kon­trakts­løse spil­le­re.

●● Stei­nar Pe­der­sen og co. be­gyn­te al­le­re­de etter Si­gurdsen-ska­den å son­de­re spil­ler­mar­ke­det. De har ga­ran­tert en lis­te over både nors­ke og uten­lands­ke spil­le­re de kan hen­te på da­gen. Det sto­re spørs­må­let er hva slags kva­li­te­ter de be­sit­ter, og hvor godt tren­te de uli­ke spil­ler­ne er. Men de må gam­ble, sto­le på folk de kjen­ner, og kas­te seg i det. For der­som ska­den til Lars-jør­gen Salve­sen er så al­vor­lig som man fryk­ter kan det kos­te Start et opp­rykk om de ikke får inn en full­god er­stat­ter.

●● Salve­sen er Starts na­tur­li­ge mål­sco­rer og le­der på topp. Han har ut­vik­let seg gjen­nom vin­te­ren og var klar til å slå ut i full blomst. Nå må en an­nen ta den rol­len. Det mest sann­syn­li­ge er en uten­landsk spil­ler. Men det fin­nes tro­lig noen løs­nin­ger også her hjem­me som dis­ku­te­res.

●● Kan Es­pen Hoff gjø­re come­back? Er det ak­tu­elt å gi Aus­ti­ne Iken­na, som vel fort­satt bor i byen, en ny sjan­se? Kan Mads Stok­ke­li­en ta av seg lese­bril­le­ne og leg­ge bort tann­lege­frak­ken for å snø­re på seg fot­ball­sko­ene igjen? Det sis­te er etter min me­ning verdt et for­søk. Stok­ke­li­en sco­ret 17 mål da Stabæk ryk­ket opp fra 1. di­vi­sjon i 2013. Tann- lege­stu­den­ten er fort­satt bare 27 år, og til tross for at han ikke lyk­tes i Start-come­back­et i elite­se­ri­en i 2015, bor det en mål­sco­rer i Hå­nes-gut­ten. Han har man­ge av de sam­me egen­ska­pe­ne som Salve­sen.

●● Så sier han selv til Fædre­lands­ven­nen at han ikke har mu­lig­he­ten ak­ku­rat nå. Men Start bør ta en prat med ham. Med Stok­ke­li­en, som selv hev­der han er i bruk­bar fy­sisk form, vet en i alle fall hva en får. Får Start spil­let til å fly­te vil han sco­re mål i 1. di­vi­sjon.

●● Det er først og fremst en slik spil­ler Start le­ter etter ak­ku­rat nå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.