KIFS no­ma­de ser lyst på frem­ti­den

Faedrelandsvennen - - SPORT - INGER M. WITTEVEEN, for KIF Hånd­ball

Før Ben­dik Hol­stad kom til Kristiansand i fjor, had­de han spilt i Ha­s­lum, Fjell­ham­mer, Al­ta og på Mal­ta (!). Nå tri­ves han så godt at han har in­gen umid­del­ba­re pla­ner om å for­la­te Sør­lan­det.

– Per­son­lig er jeg vel­dig mo­ti­vert for å være en del av den nye sat­sin­gen i KIF. Vi er in­ne på noe po­si­tivt som det had­de vært gøy å byg­ge vi­de­re på, sier kant­spil­le­ren med 71 mål på sam­vit­tig­he­ten før sis­te se­rie­kamp i mor­gen. Den spil­les mot Hauga­land hjem­me i Gimle­hal­len med kamp­start kl. 16.

Egent­lig er Ben­dik Hol­stad født og opp­vokst i Bærum, selv om det ikke hø­res slik ut. For dia­lek­ten er noe ube­stem­me­lig, en lett blan­ding al­ta­væ­ring og bæ­ring.

Hånd­ball­ta­len­tet spil­te i mo­der­klub­ben Ha­s­lum til han var fer­dig med vi­dere­gå­en­de, etter­fulgt av ett år i Fjell­ham­mer som da var i 1. di­vi­sjon, før han 20 år gam­mel sat­te kur­sen mot Al­ta. En lag­ka­me­rat fra NTG var fra trak­te­ne der nord­på og re­kla­mer­te hef­tig og be­geist­ret. Bærums­gut­ten pak­ket kof­fer­ten og reis­te opp­over. Det ble en se­song i 2. di­vi­sjon med Al­ta IF, før even­tyr­lys­ten igjen tok over­hånd.

En svensk kom­pis fra Fjell­ham­mer-ti­den had­de nem­lig reist til Mal­ta for å prø­ve lyk­ken. Det vir­ket for­lok­ken­de med sol og var­me og en dose ekso­tisk hånd­ball, og vips had­de han kon­trakt med et mal­te­sisk 1. di­vi­sjons­lag og jobb som kunde­råd­gi­ver i spill­sel­ska­pet Bets­son.

– Hånd­ball­mes­sig var det ikke like tek­nisk og fag­lig høyt nivå som i Nor­ge, men det var røs­li­ge ka­rer, så det gikk hardt for seg, hum­rer han og ang­rer ikke på opp­hol­det, som iføl­ge ham selv ga «en god og bred er­fa­ring».

Han var blitt 22 år og sav­net smått kulde­gra­der og nord­norsk na­tur og folke­lyn­ne. Igjen gikk tu­ren til­ba­ke til Al­ta IF.

Kort tid etter ble han ska­det, en me­nisk­ska­de i høy­re kne. Det skul­le ta to ope­ra­sjo­ner og 19 må­ne­der før ska­den var le­get. I mel­lom­ti­den job­bet han som vi­kar­læ­rer på en ung­doms­sko­le, sam­ti­dig som han tren­te dame­la­get og J18 i Al­ta IF.

Helt frem til i fjor som­mer, da en barn­doms­kom­pis mas­te om at han ab­so­lutt måt­te kom­me sør­over, til Kristiansand. Hol­stad, som kjen­te litt til noen av KIF­spil­ler­ne fra før, var en­de­lig skade­fri og su­gen på å spil­le på et høy­re nivå. Han tok kon­takt med Kristiansand-klub­ben, fikk prøve­spil­le og fikk inn­pass før se­rie­start i fjor høst.

– Jeg må si at det har gått over all for­vent­ning og jeg er takk­nem­lig for til­li­ten jeg har fått i KIF. Jeg had­de ikke spilt kam­per el­ler del- tatt på tre­ning på lang tid og var inn­stilt på å bru­ke et år på å byg­ge meg opp igjen. Men da Pre­ben Ege­li flyt­tet til Bodø, måt­te plas­sen på høyre­kant fyl­les, for­tel­ler 24-årin­gen, som har tatt godt vare på sjan­sen han fikk.

At han er venstre­hendt, er også et for­trinn i den­ne po­si­sjo­nen.

– Nå må vi av­slut­te se­son­gen med he­vet hode. Og etter det, få til en god tre­nings­pe­rio­de før nes­te se­song, slik at vi kan kom­me oven­på og ster­ke­re til se­rie­start, sier Hol­stad, som job­ber som kunde­råd­gi­ver i Pho­nero og de­ler lei­lig­het med barn­doms­kom­pi­sen.

– Jeg tri­ves vel­dig godt. Det er en fin klubb, en fin lands­del og jeg har gode kol­le­ger. Og så ser jeg frem til som­mer­en her.

Jo, det hø­res nes­ten ut som stor­sco­re­rens no­made­til­væ­rel­se er over.

FOTO: INGER M. WITTEVEEN

Høyre­kan­ten Ben­dik Hol­stad (24) har hatt en god se­song i KIF Hånd­ball etter to års skade­ma­re­ritt. 71 mål har det også blitt. Bare lag­ka­me­ra­te­ne Se­bas­ti­an Schultz Han­sen og Mat­hias Chris­ti­an­sen har sco­ret fle­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.