Et su­pert de­but­al­bum

POP/COUNTRY Unn­veig Aas «Old Soul» Play­ground Mu­sic

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RUNE SLYNGSTAD

Unn­veig Aas får det like bra til som de bes­te ar­tis­te­ne fra USA som gjør mye av det sam­me.

Hun er fra Oslo, men bor nå i Holme­strand. Det hø­res ikke slik ut. Det fins man­ge nors­ke ar­tis­ter som hol­der seg på en lig­nen­de mu­sikk­sti som Unn­veig Aas, men det er få som får det til så bra til som hen­ne. Vi snak­ker om en mu­sikk­pak­ke på ti lå­ter der lyt­te­ren blir dratt inn i en for­fø­ren­de og gri­pen­de atmo­sfæ­re umid­del­bart.

Unn­veig Aas har le­vert noen ster­ke lå­ter som et for­var­sel på hva som kun­ne kom­me. Nå får vi fan­get fullt med ster­ke, fø­lel­ses­lad­de og såre lå­ter om den vans­ke­li­ge kjær­lig­he­ten. Ar­ran­ge­men­te­ne er lek­re i en syl­skarp og dis­tinkt pro­duk­sjon. Mu­si­ker­ne er til dag­lig i ban­det Ro­ger Græs­berg & Fore­nin­gen. Der er også Unn­veig Aas med. Det er godt med luft i lyd­bil­det, og mye ste­el­gi­tar­spill un­der­stre­ker inn­hol­det i teks­te­ne og løf­ter lå­te­ne opp og fram.

Tit­te­len «Old Soul» er sik­kert ment som et sig­nal på at det­te ikke er det mest mo­der­ne du kan gjø­re i dag. Men for oss som li­ker den gam­le, kon­ven­sjo­nel­le må­ten å gjø­re det på – med spill på ekte in­stru­men­ter – får så det hol­der. Stil­mes­sig hol­der Unn­veig Aas seg in­nen­for det vi kan kal­le san­ger- og sang­skri­ver­tra­di­sjo­nen der man hen­ter in­spi­ra­sjon fra de sis­te 60-åre­ne og gjør det til en mo­der­ne greie.

Det mes­te går ro­lig for seg, og mye er trist, men lå­te­ne og mu­sik­ken er li­ke­vel ener­gisk og liv­full. Unn­veig Aas sin sorg­ful­le stem­me fun­ge­rer like bra om lyd­bil­det er fylt opp med smek­ten­de ar­ran­ge­men­ter som på de nak­ne, akus­tis­ke lå­te­ne. Det er lett å høre at hun har noe spe­si­elt å fare med. Det­te supre de­but­al­bu­met bør du få med deg.

FOTO: TORD LITLESKARE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.