Po­tent pen­sjo­nistprog

ROCK De­ep Purple «In­fi­ni­te» Ear/play­ground

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

De­ep Purple har en av rock­ens lengs­te og mest krong­le­te his­to­ri­er, men lå­ter fort­satt ikke som noen and­re enn seg selv.

Si­den 1968 har hard­rock­pio­né­re­ne gått gjen­nom fle­re be­set­nings­skif­ter, opp­løs­nin­ger og gjen­for­enin­ger enn noe nor­malt men­nes­ke kan hol­de over­sikt over. Men da­gens ver­sjon av ban­det – kjer­ne­med­lem­me­ne Ian Gil­lan (vo­kal), Ian Paice (trom­mer) og Ro­ger Glo­ver (bass), samt de evi­ge fers­kin­ge­ne Ste­ve Mor­se (gi­tar) og Don Ai­rey (tan­gen­ter) – har fak­tisk holdt det gå­en­de i 15 år nå. Og jam­men kla­rer de ikke også kunst­styk­ket å hø­res både vel­kjen­te og freshe ut.

Kan­skje hand­ler De­ep Purple nå til dags mer om å iva­re­ta et klas­sisk sound enn om kon­sen­trert låt­skri­ving. «in­fi­ni­te» be­gyn­ner i hvert fall med en hektisk, små­teit sak kalt «Time for Bed­lam» og en­der med en unød­ven­dig gjen­nom­gang av The Doors’ «Road­house Blues». Men mel­lom spor 1 og 10 får in­stru­men­ta­lis­te­ne i ban­det ri­ke­lig med rom til å vise hva de er gode for. Det lå­ter le­kent, or­ga­nisk og vel­dig 70-talls. «The Sur­pri­sing» og «Birds of Prey» er pur prog.

De fær­res­te vil opp­le­ve et nytt De­ep Purple-al­bum som skjell­set­ten­de i 2017. Men spille­gle­den som er fan­get på «in­fi­ni­te» lo­ver unek­te­lig godt for årets tur­né.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.