Ibra­him fort­satt ikke spille­klar

Abu­ba­kar Ibra­him (22) ven­ter frem­de­les på til­la­tel­se for Start-spill.

Faedrelandsvennen - - SPORT - HERMAN FOLVIK

I ut­gangs­punk­tet skul­le ni­ge­ria­ne­ren, som kom til Start i fe­bru­ar, star­te se­rie­åp­nin­gen på høyre­flan­ken mot Fred­rik­stad.

Men grun­net en feil mel­lom hans tid­li­ge­re klubb i Tu­ni­sia og Ni­ge­ria krøl­let det seg. Start job­ber fort­satt med at det­te skal gå i or­den før Kongs­vin­ger-mø­tet søn­dag.

– Jeg ble vel­dig lei meg. Jeg var så trist at jeg ikke or­ket å spi­se hjem­me på søn­dag før jeg dro til sta­dion, sier Ibra­him som måt­te se kam­pen fra Vip-tri­bu­nen.

– Jeg ble nes­ten gal der jeg satt. Jeg had­de så lyst til å være utpå ba­nen selv, men jeg kun­ne ikke gjø­re noe, sier ni­ge­ria­ne­ren.

Bak­grun­nen er rot mel­lom det ni­ge­ri­ans­ke og det tu­ni­sis­ke for­bun­det. Ibra­him gikk fra en klubb i Tu­ni­sia til en klubb i Ni­ge­ria, før han hav­net i Start.

Iføl­ge Start-di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal var det mel­lom de to klub­be­ne fei­len var. Sør­len­din­ge­ne vet fort­satt ikke om Ibra­him kan spil­le mot Kongs­vin­ger.

– Det er ikke noe end­ring rundt hans si­tua­sjon. Vi job­ber med det, men det er ikke noe nytt. Vi hå­per å få han klar, sier Stei­nar Pe­der­sen, Start-tre­ner.

Fædre­lands­ven­nen har også vært i kon­takt med Brands­dal og medie­sjef Roy Ema­nu­el­sen tors­dag, uten at de had­de noe sær­lig mer å mel­de.

– Jeg hå­per det går bra. Jeg vil gjer­ne spil­le, sier Ibra­him.

Start for­be­red­te seg med å dril­le første­la­get tors­dag. Der byt­tet Ibra­him og To­bias Chris­ten­sen på å spil­le høyre­kant.

Se­ne­re på tre­nin­gen ble Lars-jør­gen Salve­sen ska­det. Det øker sjan­sen for at beg­ge kan star­te kam­pen – der­som Ibra­him og Start får pa­pi­re­ne i or­den.

FOTO: HERMAN FOLVIK

Abu­ba­kar Ibra­him er ikke spille­be­ret­tig­het for Start ennå. Søn­dag mis­tet han kam­pen mot Fred­rik­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.