Vars­lings­sa­ken på råd­man­nen

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● 16. de­sem­ber 2016 send­te ad­vo­kat Chris­ten Horn Jo­hann­es­sen i fag­for­enin­gen Pa­rat et var­sel om kri­tikk­ver­di­ge for­hold i Søg­ne kom­mu­ne.

● Bre­vet tok opp en rek­ke si­der ved det psyko­so­sia­le ar­beids­mil­jø­et i kom­mu­nen, og gikk di­rek­te på råd­mann Kim Høy­er Ho­lums at­ferd og hånd­te­ring av det.

● Da for­mann­ska­pet had­de var­se­let på dags­or­den 20. ja­nu­ar, ble både råd­man­nen og ord­fø­rer Astrid Hil­de (Ap) er­klært in­ha­bi­le i sa­ken.

● 27. ja­nu­ar be­slut­tet kom­mune­sty­ret at en eks­tern ju­ri­disk råd­gi­ver skul­le ut­re­de vars­lings­sa­ken.

● Oslo-fir­ma­et De­loit­te fikk an­bu­det på job­ben, og har hatt tre uker på seg til å ut­re­de sa­ken.

● Tors­dag 30. mars ble rap­por­ten fra ad­vo­kat­fir­ma­et lagt fram for po­li­ti­ker­ne i kom­mune­styre­mø­tet.

● Med et fler­tall på 14 (H(4), V, KRF, Frp) mot 13 (H (Stub­stad og Far­dal), AP, SP, SV og MDG) be­slut­tet po­li­ti­ker­ne å ikke føl­ge rap­por­tens an­be­fa­lin­ger om vi­de­re grans­king av sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.