Lo­ver nye gi­gant­in­ves­te­rin­ger

Faedrelandsvennen - - FREDAG - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Hva in­ne­bæ­rer det­te jobb­skif­tet i prak­sis?

– Den størs­te for­skjel­len er at jeg får ansvar for hele de­sti­na­sjo­nen i ste­det for bare Dyre­par­ken. Dyre­par­ken er om­set­nings­mes­sig 75-80 pro­sent av to­ta­len, i til­legg kom­mer ho­tel­let og Abra Havn. Så end­rin­gen blir ikke enorm, men jeg må ten­ke på hel­he­ten, og knyt­te oss enda tet­te­re sam­men. Og så må jeg ten­ke stra­te­gi for hele de­sti­na­sjo­nen. Er det slik at du fort­satt vil ha ansvar for den dag­li­ge drif­ten av par­ken?

– Ja, jeg skal nok det, men nøy­ak­tig hvor­dan vi or­ga­ni­se­rer oss er ikke klart ennå. Det­te er nok­så ferskt, jeg har hatt sam­ta­ler med an­sat­te og vi er i en pro­sess. Be­tyr det at det ikke blir ansatt ny di­rek­tør etter deg?

– Sann­syn­lig­vis ikke. Men der må jeg være litt klok og ikke ten­ke at man en­kelt kan slå sam­men de to stil­lin­ge­ne. Vi må re­elt sett for­de­le og prio­ri­te­re de vik­tigs­te opp­ga­ve­ne. Var det and­re kan­di­da­ter til job­ben?

– Det er vel sånn jeg ikke får vite så mye om, men det var en gans­ke kort pro­sess. Fre­dag før vin­ter­fe­rien fikk vi vite at Reidar (Fugle­stad) skul­le slut­te, og førs­te sam­ta­le med styre­le­der var man­dag etter vin­ter­fe­rien, før jeg fikk til­bu­det ons­dag. Jeg tip­per lis­ta var gans­ke kort, og de var ty­de­li­ge på at de øns­ket å re­krut­te­re in­ternt. – Hvor had­de du vært i dag uten din mor?

– Oi, ja. Jeg har vel ald­ri tenkt ak­ku­rat sånn på det, men det er et godt spørs­mål. Jeg had­de førs­te som­mer­en her som 10-åring i 1984, da var min mor se­song­le­der i Kjutta­vi­ga. Det var van­vit­tig mye opp­merk­som­het rundt Fri­tids­par­ken som skul­le åp­nes, man had­de lyst til å være en del av det, så jeg var med hen­ne på jobb vel­dig ofte det førs­te året. And­re året var min opp­ga­ve å pluk­ke flas­ker, der­et­ter fikk jeg lønn for å sel­ge is un­der fore­stil­lin­ger i Kjutta­vi­ga. Li­vet er fullt av til­fel­dig­he­ter, sånn har det vært vel­dig man­ge gan­ger opp igjen­nom. Jeg var fast be­stemt på å stu­de­re øko­no­mi i Oslo, men i ste­det fikk jeg mu­lig­he­ten til å stu­de­re mens jeg job­bet her i par­ken. Som jeg sa til de an­sat­te da jeg fikk til­bud om den nye stil­lin­gen: Jeg els­ker Dyre­par­ken, og jeg har els­ket Dyre­par­ken si- den jeg var en li­ten gutt­unge. Og så er jeg nok en re­la­tivt lo­jal type, som blir len­ge på ett sted. Dess­uten er in­gen da­ger like her. Det er nok der­for jeg ald­ri har søkt en jobb i hele mitt liv. Og hva had­de Sør­lan­det vært uten Dyre­par­ken?

– Sør­lan­det had­de vel vært Sør­lan­det, men Dyre­par­ken har vært med å be­ri­ke lands­de­len som tu­rist­de­sti­na­sjon. Og jeg tror de na­tur­git­te, vak­re om­gi­vel­se­ne blir for­ster­ket av et sånt trekk­plas­ter. Vi er over dob­belt så stor som noen an­nen park i Nor­ge, og 90 pro­sent av de som be­sø­ker oss opp­gir at Dyre­par­ken er ho­ved­for­mål med sør­lands­be­sø­ket. Så be­nyt­ter de seg av man­ge and­re til­bud når de er her.

Det har vært høy in­ves­te­rings­takt i dine ti år som di­rek­tør. Vil det fort­set­te sånn?

– Vi har ikke tenkt å slip­pe fo­ten fra gass­pe­da­len nå. Eier­ne har vært helt ty­de­li­ge på at de øns­ker å sat­se inn i frem­ti­den. Vi har hatt sto­re in­ves­te­rin­ger nå, det kan vi for­ven­te frem­over også. Hvis vi skal byg­ge nye stør­re ting, kan det bli egne til­bud med egen bil­lett, som vi har gjort med bade­lan­det. Sam­ti­dig er vi nok ikke fer­di­ge med å byg­ge sen­ger. Vi øns­ker at Dyre­par­ken skal være for alle. Da kan vi ikke bare ha den dy­res­te over­nat­tin­gen i Kristiansand om som­mer­en, men må ten­ke and­re en­den av ska­la­en også. Et ri­me­li­ge­re over­nat­tings­til­bud, rett og slett?

– Det kan være en mu­lig­het. Vi har vel­dig sto­re tomte­om­rå­der på and­re si­den av Gras­ha­vet – 300 mål. Det er en av tin­ge­ne jeg tror vi vil ut­re­de de kom­men­de åre­ne. Hva med nye at­trak­sjo­ner – noe kon­kret?

– Det er ikke uten­ke­lig at vi ser på nye te­ma­er, for ek­sem­pel det­te med film. Nå gjør vi en test med film­stu­dio i år. Vi hol­der på med ny Kutop­pen-film, og in­volve­rer oss sterkt i film- og tv-pro­duk­sjon. På sikt kan noe som he­ter Dyre­par­ken Stu­dio være med å byg­ge de­sti­na­sjo­nen vi­de­re.

Når du skal hen­te in­spi­ra­sjon til Dyre­par­ken, drar du til Lise­berg el­ler Flo­ri­da?

– Det er nok ja takk, beg­ge de­ler. Jeg li­ker vel­dig godt Lise­berg, men vi hen­ter nok mest in­spi­ra­sjon av de som ten­ker hel­het­lig kon­sept. I norsk sam­men­heng er Dis­ney litt ut­skjelt, men de er så fan­tas­tisk gode til å ten­ke hele his­to­ri­en, det å være en del av folks hver­dags­liv.

Skal dyre­av­de­lin­gen også ut­vik­les; hvil­ke dyr står i så fall øverst på ønske­lis­ta?

– De­fi­ni­tivt, men jeg må være litt hem­me­lig­hets­full. Det kan bli noe nytt og spen­nen­de al­le­re­de nes­te år, hvis det vi job­ber med fal­ler på plass. Vi kom­mer til å ut­vik­le oss enda mer i ret­ning av hva mi­sjo­nen til en dyre­park er. Vi er en kom­mer­si­ell be­drift, men det hol­der ikke å vise fram dyr – punkt­um. Vår rol­le i frem­ti­den hand­ler mer om be­va­rings­pro­gram, ta vare på en gen­etisk re­ser­ve av dyr som el­lers dør ut.

Det vir­ker som du og ei­er Per G. Braa­then sam­ar­bei­der godt. Hva kom­mer det av?

– Jeg tror vi vil de sam­me tin­ge­ne, han er ty­de­lig på at ei­er­ska­pet er lang­sik­tig og han øns­ker å vi­dere­ut­vik­le de­sti­na­sjo­nen. Det pas­ser vår fi­lo­so­fi vel­dig bra. Noe av det som er gøy i Dyre­par­ken er at det ikke må god­kjen­nes på ho­ved­kon­to­ret i At­lan­ta hvis vi får en god idé. Har du ev­nen til å gjen­nom­føre den, så blir det noe.

Får du nå sam­me lønn som på­trop­pen­de di­rek­tør for Sør­lan­det Kunst­mu­se­um (Reidar Fugle­stad mot­tar tre mil­lio­ner i års­lønn, journ.anm.)?

– Nei, jeg gjør ikke det. Nå står det vel i års­rap­por­ten hva jeg har i dag, så det er in­gen hem­me­lig­het (1,6 mil­lio­ner, journ. anm.). Jeg får vel det sam­me som Reidar had­de her – 1,8 mil­lio­ner. Jeg blir bra ga­sjert, og er for­nøyd med løn­na. Dyre­par­ken øker til­strøm­min­gen år for år. Hva er nøk­ke­len?

– Vi har dyr­ket hel­te­ne våre, job­bet med å være uni­ke og bli en del av folks hver­dags­liv. Det er også lagt et fun­da­ment av van­vit­tig man­ge flin­ke an­sat­te gjen­nom par­kens 50-åri­ge his­to­rie, ikke minst Ed­vard Moseid. Og i 2017 slet­tes alle re­kor­der?

– Det er i hvert fall ikke tvil om hva jeg øns­ker meg. Fore­lø­pig ser det bra ut, så er det noen ytre fak­to­rer vi er pris­gitt, ikke minst væ­ret. Om vi hav­ner på 950.000 el­ler 1.050.000 tør jeg ikke spå, men jeg tror vi har etab­lert oss på et høyt nivå. Jeg er ikke redd for å hav­ne på 750.000, da må noe helt spe­si­elt skje.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Per Arn­stein Aamot har hver­ken tenkt å byt­te kon­tor el­ler sjefs­stol. Men så blir den av­trop­pen­de dyre­park­di­rek­tø­ren hel­ler ikke er­stat­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.