Vil­de (24) har ti år bak seg på in­sti­tu­sjo­ner og i psy­kia­trisk be­hand­ling

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CONNIE BENTZRUD connie.bentzrud@fvn.no TEKST: frank.mersland@fvn.no

ne­vern og psykisk helse.

– Kan det bli ak­tu­elt å leg­ge en av dem til Sør­lan­det?

– Det er for tid­lig å si, men jeg ute­luk­ker in­gen­ting. Jeg skal ha dere i tan­ke­ne, lo­ver Hor­ne.

Barne­mi­nis­te­ren me­ner en god del til­tak som skal bed­re si­tua­sjo­nen for de psykisk sår­ba­re bar­na al­le­re­de er på plass.

– Helse­mi­nis­ter Bent Høie og jeg har styr­ket sam­ar­bei­det de sis­te åre­ne, for­di tid­lig inn­sats og sam­ar­beid på tvers er nøk­le­ne for å hjel­pe. Vi har gitt våre re­spek­ti­ve di­rek­to­rat i opp­drag å styr­ke sam­ar­bei­det mel­lom psykisk helse og barne­vern. Et vik­tig til­tak som kom på plass al­le­re­de i fjor, er at alle barne­verns­in­sti­tu­sjo­ner skal ha en helse­an­svar­lig.

VELLYKKET FORSØKSPROSJEKT

Hor­ne trek­ker også fram Akutt­pro­sjek­tet i Kris­tian­sand som en vik­tig prøve­klut for sam­ar­beid mel­lom barne­vern og psykisk helse. I pro­sjek­tet har Bu­f­etat, kom­mu­nens barne­verns­tje­nes­te og ABUP i fel­les­skap gått inn i en­kelt­sa­ker. En vik­tig fak­tor er at man har opp­he­vet taus­hets­plik­ten mel­lom de uli­ke eta­te­ne.

– Det­te har vært et vellykket pro­sjekt, og vi øns­ker nå med å få det­te ut i fle­re kom­mu­ner, sier Hor­ne.

Barne­mi­nis­te­ren øns­ker ikke å svart­male bil­det full­sten­dig, og me­ner det er lys i tun­ne­len.

– Jeg ten­ker ung­dom i dag har en unik mu­lig­het ved å vokse opp i et av ver­dens ri­kes­te land.

– Men når vi ser hvor man­ge barn og unge som sli­ter psykisk, har vi som sam­funn svik­tet dis­se bar­na?

– Når vi som sam­funn ikke kla­rer å føl­ge opp barn, og når vi svik­ter de mest sår­ba­re blant oss, så er det enda vik­ti­ge­re at vi i hver fall har lov­verk og hjelpe­til­tak som fan­ger dem opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.