Sier ja til eks­tra­reg­ning for ut­slipps­bom­ber

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

I 2019 kan Kris­tian­sand få en bom­ring der bi­le­ne med høy­est ut­slipp be­ta­ler mest og der bom­pen­ger kan gå til å spon­se buss­bil­let­ter.

Det er klart et­ter at Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-ol­sen (Frp) nok­så mot­vil­lig har fore­slått å for­and­re reg­le­ne i veilo­ven.

– Det­te er noe fler­tal­let på Stor­tin­get har vært ty­de­li­ge på at de øns­ker seg. Kom­mu­ne­ne får et valg om det vil be­nyt­te seg av det. Re­gje­rin­gen på­leg­ger det ikke, sier Sol­vik-ol­sen.

Fle­re nors­ke byer øns­ker seg en ord­ning der bi­le­ne be­ta­ler ut ifra hvor mye de slip­per ut. Både i Ber­gen og Oslo går det mot at die­sel­bi­ler må be­ta­le fem kro­ner mer i bom­men.

DIFFERENSIERT

I Kris­tian­sand har både by­sty­re og fyl­kes­ting sagt at de øns­ker det som blir kalt ut­slipps­dif­fe­ren­si­er­te bom­pen­ger når Stor­tin­get åp­ner for det. Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) øns­ker de nye reg­le­ne vel­kom­men.

– En hy­brid­bil på bio­driv­stoff slip­per ut mye mind­re CO2 en en stor, gam­mel ben­sin­bil. Vi er på ut­kikk et­ter til­tak som kan bi­dra til å re­du­se­re ut­slip­pe­ne, og her føl­ger vi prin­sip­pet om at det er for­uren­ser som skal be­ta­le, sier Fur­re.

De nye bom­sat­se­ne i Kris­tian­sand vil tro­lig be­gyn­ne å gjel­de en gang i 2019. Fyl­kes­ting og by­sty­re er eni­ge om at det skal kos­te 32 kro­ner for en per­son­bil i rush­ti­den. Så kan alt­så sat­se­ne bli la­ve­re for en hy­brid­bil og høy­ere for die­sel.

– Vi må kom­me til­ba­ke til hvil­ke kri­te­ri­er som skal gjel­de. Når det gjel­der die­sel­bi­ler slip­per ikke de ut mer CO2 enn en ben­sin­bil, men ut­slip­pe­ne av NOX er høy­ere, sier Fur­re.

FIRE KLASSER

De nye bom­sat­se­ne blir inn­ført i for­bin­del­se med at Kris­tian­sand kom­mu­ne og Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne får en by­miljø­av­ta­le med sta­ten (se fakta). Iføl­ge pro­sjekt­le­der Jo Viljam Driv­dal, kan de dif­fe­ren­siere bom­sat­se­ne i fire klasser.

•Null­ut­slipps­bi­ler

•Lad­ba­re hy­brid­bi­ler

•Ben­sin­bi­ler

•Die­sel­bi­ler

Så kan man lo­kalt be­stem­me hvor mye hver en­kelt skal be­ta­le. Det er for ek­sem­pel mu­lig å la ben­sin­bi­ler og die­sel­bi­ler be­ta­le det sam­me, mens hy­brid­bi­ler be­ta­ler mind­re.

I Ber­gen er det be­stemt at el­bi­le­ne skal slip­pe å be­ta­le helt fram til de ut­gjør 20 pro­sent av pas­se­rin­ge­ne. Da skal de be­ta­le 10 kro­ner iføl­ge Ber­gens Ti­den­de.

– Det er for tid­lig å si hva vi vil fore­slå her. Vi leg­ger fram en sak om det­te, tro­lig et­ter som­mer­fe­rien, og så blir det en re­gio­nal­po­li­tisk be­stem­mel­se hvor­dan man vil ha sat­se­ne, sier Jo Viljam Driv- dal.

For­sla­get til lov­end­ring ble lagt fram sam­ti­dig med Na­sjo­nal trans­port­plan. I til­legg til miljø­dif­fe­ren­si­er­te bom­pen­ger, kom det også en an­nen vik­tig av­kla­ring: Byer som øns­ker det, kan bru­ke bom­pen­ger til å fi­nan­siere kol­lek­tiv­drif­ten.

For Kris­tian­sands del, be­tyr det at økte inn­tek­ter fra bom­men kan bru­kes til å nå må­let om opp­til en for­dob­ling av kol­lek­tiv­tra­fik­ken.

– Det­te er noe vi har in­ne som et al­ter­na­tiv, sier Jo Viljam Driv­dal.

I et ut­kast til by­miljø­av­ta­le som ble lagt fram i fe­bru­ar, kom­mer det fram at rundt 20 pro­sent av bom­pen­ge­ne kan gå til å spon­se buss­drif­ten.

Fort­satt gjen­står det be­hand­ling i Stor­tin­get før de nye reg­le­ne går gjen­nom. Men der er det klart fler­tall for en re­gel­end­ring.

– Det­te er en type til­tak vi har etter­spurt len­ge. De er vik­ti­ge for å kun­ne nå må­let om at all vekst i tra­fik­ken skal tas gjen­nom kol­lek­tiv, gan­ge og syk­kel. Det er må­let som er vik­tig, og så kan by­ene ha en va­riert bruk av virke­mid­ler for å kom­me dit. Man må ha et godt kol­lek­tiv­til­bud og ikke bare bom­sat­ser, sier med­lem i trans­port­ko­mi­te­en, Hans Fred­rik Grø­van (KRF)

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-ol­sen er noe mind­re be­geist­ret for sitt eget lov­for­slag.

– Som Fr­per er jeg imot bom­pen­ger, men vin­ner ikke alle slag. Jeg hå­per lo­kal­po­li­ti­ke­re ten­ker på pri­vat­øko­no­mi­en til inn­byg­ger­ne og hol­der bom­pen­ge­ne på et la­vest mu­lig nivå.

FOTO: KJETIL REITE

Miljø­dif­fe­ren­si­er­te bom­sat­ser er ment som et mid­del for å re­du­se­re ut­slip­pe­ne fra bil­tra­fik­ken. Mye ty­der på at de kom­mer i for­bin­del­se med at da­gens bom­penge­pe­rio­de blir av­løst av en ny om to år.

ARKIVFOTO

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vikOl­sen frem­mer for­sla­ge­ne til lov­end­ring si­den Stor­tin­get øns­ker det. Her er han i Kris­tian­sand i 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.