Stockholm

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

– En mann lå på bak­ken og had­de fem-seks po­liti­folk om­kring seg, rap­por­te­rer DNS jour­na­list på ste­det.

MYE FOLK

Po­li­ti­et fikk mel­ding om hen­del­sen rett før klok­ka 15 fre­dag. En laste­bil kjør­te da rett inn i gå­ga­ten Drott­ning­gatan i nær­he­ten av Kl­a­ra­bergs­gatan.

Det var mye folk i den trav­le gå­gata, og si­tua­sjo­nen var len­ge kao­tisk. Laste­bi­len hav­net del­vis in­ne i bu­tikk­fa­sa­den til Åh­lens, og iføl­ge en­kel­te mel­din­ger brant den.

Fle­re be­væp­ne­de po­liti­folk ble sett lø­pen­de nær bu­tik­ken og det hers­ket kaos de førs­te mi­nut­te­ne et­ter hen­del­sen, for­tal­te øyen­vit­ner på ste­det.

Sto­re po­liti­styr­ker kom raskt til ste­det og be­gyn­te eva­ku­e­rin­gen av om­rå­det. Po­liti­fol­ke­ne er væp­net med auto­mat­vå­pen og ut­styrt med gass­mas­ker.

KAOS

– Jeg gikk for­bi og en laste­bil kjør­te inn i hjør­net på Åh­lens City. Det ble kaos, po­li­ti kom di­rek­te til ste­det og folk ble eva­ku­ert, for­tal­te Afton­bla­dets re­por­ter Ro­bin Bone­hav som var blant de førs­te som rap­por­ter­te om dra­ma­et.

Han for­tal­te også om et smell, og at det ble ob­ser­vert en per­son med en pis­tol, men kun­ne ikke si om det­te var en po­liti­mann i si­vil el­ler en even­tu­ell gjer­nings­mann.

– Da laste­bi­len kjør­te inn i Åh­lens City be­gyn­te folk å løpe, meld­te han.

LASTE­BI­LEN VAR KAP­RET

Laste­bi­len som ble be­nyt­tet, til­hø­rer bryg­ge­ri­et Sp­end­rups og ble stjå­let mens sjå­fø­ren le­ver­te va­rer på en res­tau­rant rett før dra­ma­et i Drott­ning­gatan.

– Det er en av våre dis­tri­bu­sjons­bi­ler. I for­bin­del­se med en le­ve­ran­se på res­tau­ran­ten Ca­li­en­te var det noen som hop­pet inn i fø­rer­se­tet og kjør­te av går­de, for­tel­ler bryg­ge­ri­ets kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Mår­ten Lyth til ny­hets­by­rå­et TT.

Iføl­ge et øyen­vit­ne var gjer­nings­man­nen ale­ne og iført fin­lands­het­te, noe som også be­kref­tes av po­liti­folk på ste­det.

– FRYKTELIGE NY­HE­TER

Vi står sam­men i sor­gen, sier NATOS ge­ne­ral­sek­re­tær Jens Stol­ten­berg et­ter ter­ror­an­gre­pet i Stockholm.

«Fryktelige ny­he­ter fra Stockholm. Mi­ne tan­ker går til dem som er ram­met, de­res på­rø­ren- de og det svens­ke folk. Vi står sam­men i sor­gen», skri­ver Stol­ten­berg på Face­bo­ok.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.